Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła nabór wniosków o dopłaty do zużytego materiału siewnego i sadzeniowego

maj 26, 2021 | Aktualności

Wnioski należy składać do kierownika powiatowego biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w terminie od 25 maja do 25 czerwca.

Sposoby dostarczenia wniosku:

 • bezpośrednio w biurze powiatowym ARiMR wrzucając do specjalnych wrzutni na dokumenty
 • wysłać przesyłką rejestrowaną za pomocą wskazanego operatora (Poczty Polskiej)
 • przekazać za pośrednictwem ePUAP

O dopłatę może ubiegać się producent rolny który:

 • zużył do siewu lub sadzenia materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany
 • posiada działki rolne, na których uprawia rośliny objęte dopłatami o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1ha

Wymagane załączniki

 1. Faktura zakupu materiału siewnego lub dokument wydania materiału siewnego z magazynu (faktura musi być wystawiona w terminie od dnia 15 lipca 2020 r. do dnia 15 czerwca 2021 r.,
  a dokument wydania wystawiony w roku, w którym materiał został zużyty do siewu).

Ważnym jest by faktura i dokument wydania z magazynu zawierał:

 • datę sprzedaży lub wydania z magazynu materiału siewnego,
 • nazwę gatunku i odmiany,
 • kategorię lub stopień kwalifikacji materiału siewnego,
 • numer partii materiału siewnego.
 1. Zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie lub innej pomocy de minimis (pomoc de minimis i pomoc de minimis w rybołówstwie), jakie wnioskodawca otrzymał w przeciągu 3 ostatnich lat

Składane załączniki muszą być oryginalne lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika biura ARiMR lub notariusza.

Gatunki roślin uprawnych objęte dopłatami:

 • zboża: jęczmień, owies (nagi, szorstki, zwyczajny), pszenica (twarda, zwyczajna), pszenżyto, żyto;
 • rośliny strączkowe: bobik, groch siewny (odmiany roślin rolniczych), łubin (biały, wąskolistny, żółty), soja, wyka siewna;
 • ziemniak

Ilość materiału siewnego jaka może być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych zależy od gatunku i wynosi minimalnie 60kg, a maksymalnie 2000kg.

Stawka dopłaty do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych elitarnym lub kwalifikowanym  materiałem siewnym corocznie ustalana jest do 30 września.

Dopłata nie należy się do materiału siewnego, który został zużyty do obsiewu poplonu lub przedplonu.

Łukasz Mioduszewski[/responsivevoice]

źródło: https://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/doplaty-z-tytulu-zuzytego-do-siewu-lub-sadzenia-materialu-siewnego-kategorii-elitarny-lub-kwalifikowany.html

Odsłony : 330
Skip to content