O czym rolnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą powinien pamiętać?

maj 13, 2021 | Aktualności

Przypominamy o konieczności złożenia w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaświadczenia lub oświadczenia  o wysokości podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za 2020 rok.

 Zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 277 z późn. zm.) rolnik lub domownik, który podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników i równocześnie prowadzi pozarolniczą działalność  gospodarczą zobowiązany jest do dnia 31 maja złożyć we właściwej jednostce terenowej KRUS zaświadczenie naczelnika właściwego urzędu skarbowego lub oświadczenie o kwocie należnego podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za poprzedni rok podatkowy, że nie przekroczył rocznej kwoty granicznej podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Graniczna kwota podlega corocznej waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem i jest ogłaszana w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w drodze obwieszczenia ministra właściwego do spraw rozwoju wsi za 2020 rok została ustalona w wysokości 3540 zł.

Rolnik lub domownik prowadzący dodatkowo pozarolniczą działalność gospodarczą będzie zobowiązany do opłacania miesięcznej składki podstawowej na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w podwójnym wymiarze. Natomiast na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie składka za te osoby opłacana jest w pojedynczej wysokości, tak samo jak za pozostałych ubezpieczonych, którzy nie prowadzą pozarolniczej działalności gospodarczej.

W przypadku przekroczenia w/w kwoty lub też niezłożenia w Kasie stosownego zaświadczenia lub oświadczenia bądź niezachowania ustawowego terminu do 31 maja 2020 r. rolnik (domownik) zostanie wyłączony z ubezpieczenia społecznego rolników poczynając od dnia 1 czerwca 2020r. Obowiązek złożenia takiego zaświadczenia dotyczy również rolników (domowników) współpracujących przy prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej.

Pozarolnicza działalność gospodarcza jest to – w rozumieniu ustawy –  działalność gospodarcza prowadzona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez osoby fizyczne, na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, z wyłączeniem:

  1. wspólników spółek prawa handlowego,
  2. osób prowadzących działalność w zakresie wolnego zawodu:
  • w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
  • z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przez rozpoczęcie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej rozumie się także:

  • wznowienie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej po jej okresowym zawieszeniu,
  • zmianę rodzaju lub przedmiotu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej,

Przez rozpoczynającego współpracę przy prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej  rozumie się tylko tego rolnika lub jego domownika, który w stosunku do osoby prowadzącej taką działalność (zgodnie w przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych) jest: małżonkiem, dzieckiem własnym lub dzieckiem przysposobionym, dzieckiem drugiego małżonka, matką, ojcem, macochą, ojczymem lub osobą przysposabiającą, i pozostaje z tą osobą we wspólnym gospodarstwie domowym.

Źródło:

Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 277 z późn. zm.)

www.krus .pl

Anna Kuczyńska

Odsłony : 2626
Skip to content