Współpraca się opłaca – trwa nabór wniosków na krótkie łańcuchy dostaw

kwi 15, 2021 | Aktualności

W dniu 29 marca 2021 r. ruszył nabór w ramach działania „Współpraca” na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw. Wnioski przyjmowane będą do dnia 12 maja.

O takie wsparcie mogą ubiegać się grupy operacyjne na rzecz innowacji (EPI). Pomoc finansowana jest z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i przyznawana jest na zasadach płatności zryczałtowanej w wysokości:

 • 325 000 zł, w przypadku gdy operacja przewiduje zakup środka transportu,
 • 280 000 zł, w pozostałych przypadkach

i przysługuje danej grupie operacyjnej tylko raz w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Koszty w ramach operacji mogą dotyczyć:

 • budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją obiektów lub infrastruktury,
 • zakupu lub instalacji nowych maszyn lub urządzeń, w tym środków transportu,
 • zakupu lub instalacji wartości niematerialnych i prawnych, w tym koszty zakupu lub instalacji oprogramowania i licencji na oprogramowanie oraz wyników badań naukowych
 • zakupu lub instalacji wyposażenia,
 • odpłatnego korzystania z maszyn, urządzeń, środków transportu, wyposażenia i nieruchomości w związku z realizacją operacji,
 • zakupu środków produkcji,
 • kosztów bieżących i ogólnych.

Powyższe koszty musza być uzasadnione zakresem operacji, racjonalne oraz niezbędne do osiągnięcia jej celu, a suma kosztów planowanych do poniesienia musi wynosić co najmniej 70% kwoty, jaką można otzrymać na tę operację.

O przyznanie takiej premii finansowej może ubiegać się grupa operacyjna, która:

 1. składa się z co najmniej 5 rolników, a każdy z musi spełniać wymagania określone w przepisach w sprawie prowadzenia działalności:
  • w ramach dostaw bezpośrednich lub
  • przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej lub
  • w ramach rolniczego handlu detalicznego lub
  • w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej lub
  • wykonuje działalność gospodarczą w zakresie co najmniej jednego z rodzajów działalności określonych w dziale 10 i 11 Polskiej Klasyfikacji Działalności (produkcja artykułów pożywczych i napojów).
 2. ma nadany numer identyfikacyjny w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (numer identyfikacyjny gospodarstwa nadany przez Agencję),
 3. posiada zdolność prawną, a w przypadku, gdy nie posiada zdolności prawnej, działa na podstawie, zawartej w formie pisemnej, umowy spółki cywilnej albo umowy innej niż umowa spółki cywilnej, na podstawie, której podmioty, które ją zawarły, zamierzają wspólnie realizować operację i wspólnie ubiegać się o przyznanie pomocy i są reprezentowane w tym zakresie przez jeden z nich.

Wniosek o przyznanie pomocy wraz załączoną do wniosku dokumentacją należy złożyć osobiście lub przez upoważnioną osobę w Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie, lub nadać za pomocą przesyłki rejestrowanej w placówce Poczty Polskiej. Możliwe jest również złożenie wniosku w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem platformy ePUAP.

Dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy jest dzień wpływu tego wniosku do Centrali ARiMR.

Więcej informacji, w tym wzory dokumentów do złożenia, znajdą Państwo pod adresem: https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/dzialanie-16-wspolpraca/dzialanie-16-wspolpraca-nabor-2021.html

Zachęcamy również do kontaktu z brokerem innowacji Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Zbigniewem Sokołowskim, tel. 506 663 880, e-mail: zsokolowski@odr-szepietowo.pl

Anna Kostro

Źródło:

www.arimr.gov.pl

 

 

 

Odsłony : 290
Skip to content