Płatność do lasów prywatnych

kwi 15, 2021 | Aktualności

W ramach wparcia z budżetu PROW 2014-2020 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 17 maja do 27 czerwca 2021 r. będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska.

Jaki jest główny warunek ?

Warunkiem skorzystania z pomocy jest posiadanie lasu prywatnego, którego wiek mieści się w przedziale 11-60 lat, a jego powierzchnia wynosi od 0,1 ha do 40 ha. Las musi być własnością lub współwłasnością wnioskodawcy lub własnością jego małżonka. Aby otrzymać płatność las musi mieć opracowany  Uproszczony Plan Urządzenia Lasu, lub dla których zadania z zakresu gospodarki leśnej określa decyzja starosty wydana na podstawie inwentaryzacji stanu lasu oraz zostały wykazane w ewidencji gruntów i budynków jako las. Ponadto las nie może być objęty  premią pielęgnacyjną PROW i nie może być położony na terenie:

  • Natura 2000
  • rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, parków narodowych lub obszarami ich otulin

Na jakie działania można przeznaczyć płatność ?

Środki otrzymane z PROW 2014-2020 w ramach pomocy na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska, można przeznaczyć na konkretne inwestycje tj.:

wprowadzenie drugiego piętra w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku panującego w drzewostanie wynosi od 30 do 50 lat

 – dolesienie luk powstałych w wyniku procesu chorobowego w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku panującego w drzewostanie wynosi od 21 do 60 lat, wraz z zabezpieczeniem pniaków po wyciętych drzewach.

zróżnicowanie struktury drzewostanu, w którym średni wiek gatunku panującego w drzewostanie wynosi od 30 do 60 lat, przez wprowadzenie podszytu rozumianego jako dolna warstwa w drzewostanie, złożona z gatunków drzewiastych i krzewiastych, chroniących i uaktywniających glebę.

założenie remizy rozumianej jako obszar, na którym są wprowadzane gatunki drzew i krzewów o dużym znaczeniu biocenotycznym w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku panującego w drzewostanie wynosi od 30 do 60 lat, przy czym remiza powinna być ogrodzona oraz mieć powierzchnię 10 arów.

cięcia pielęgnacyjne wykonywane w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku panującego w drzewostanie wynosi od 11 do 20 lat, polegające na rozluźnieniu drzewostanu przez usunięcie drzew niepożądanych.

zabiegi ochronne przed zwierzyną: ogrodzenie remizy – w przypadku realizacji inwestycji polegającej na jej założeniu; zabezpieczenie drzewek repelentami albo zabezpieczenie drzewek osłonkami – w przypadku przebudowy składu gatunkowego drzewostanu lub realizacji zróżnicowania struktury drzewostanu.

Na jaką pomoc finansową może liczyć rolnik ?

8 137 zł/ha – na przebudowę składu gatunkowego drzewostanu przez wprowadzenie w nim drugiego piętra w przypadku realizacji inwestycji na gruntach w warunkach korzystnych,  9 249 zł/ha – na gruntach o nachyleniu terenu powyżej 12°.

– 12 538 zł/ha – na przebudowę składu gatunkowego drzewostanu przez dolesianie luk powstałych w wyniku procesu chorobowego wraz z zabezpieczeniem pniaków po wyciętych drzewach na gruntach w warunkach korzystnych, natomiast w przypadku gruntów o nachyleniu terenu powyżej 12° – 14 213 zł/ha.

4 610 zł/ha – na inwestycje w zróżnicowanie struktury drzewostanu przez wprowadzenie podszytu na gruntach w warunkach korzystnych oraz 5 210 zł/ha na gruntach o nachyleniu terenu powyżej 12°.

848 zł – na zakładanie remizy, bez względu na powierzchnię realizacji inwestycji i rodzaj gruntu.

764 zł/ha – na cięcie pielęgnacyjne – w przypadku realizacji inwestycji na gruntach w warunkach korzystnych, a 917 zł/ha na gruntach o nachyleniu terenu powyżej 12°.

W przypadku wprowadzenia drugiego piętra w drzewostanie lub podszytu, lub dolesienia luk, lub założenia remizy dodatkowe dofinansowanie na zbiegi ochronne przed zwierzyną wynosi:

424 zł/ha – na zabezpieczenie sadzonek repelentami

1 488 zł/ha – na zabezpieczenie sadzonek osłonkami

8,82 zł/mb – na ogrodzenie remizy siatką metalową o wysokości minimum 2 m.

Wnioski o przyznanie wsparcia będzie można składać osobiście w biurach powiatowych ARiMR lub za pomocą przesyłki rejestrowanej nadanej w placówce Poczty Polskiej i za pośrednictwem ePUAP.

Źródło: www.arimr.gov.pl

Łukasz Mioduszewski

Odsłony : 239
Skip to content