Wkrótce rusza nabór wniosków na “Restrukturyzację małych gospodarstw”.

mar 19, 2021 | Aktualności

W okresie od 31 marca do 29 maja 2021 r. ARiMR będzie przyjmować wnioski o wsparcie na “Restrukturyzację małych gospodarstw”.

O dofinansowanie mogą ubiegać się rolnicy posiadający gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 hektar użytków rolnych lub nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Wielkość ekonomiczna takiego gospodarstwa musi być mniejsza niż 13 tys. euro. Pomoc w ramach działąnia, może być przyznana tylko raz w czasie realizacji PROW 2014-2020. W przypadku małżonków może ją otrzymać tylko jedno z nich, niezależnie od tego, czy prowadzą wspólne, czy odrębne gospodarstwa. Wniosek o dofinansowanie może złożyć osoba ubezpieczona zarówno w KRUS-ie, jak i w ZUS-ie. Nie ma również zakazu jednoczesnego prowadzenia działalności gospodarczej lub pracy na etacie, ale istotne jest by dochód lub przychód z działalności rolniczej stanowił co najmniej 25 % całości dochodów lub przychodów. Dane te będą weryfikowane na podstawie zaświadczeń z urzędu gminy i urzędu skarbowego dołączonych do wniosku o dofinansowanie.. Pomoc jest przyznawana, jeżeli wnioskodawca uzyskał minimum 7 punktów na podstawie kryteriów wyboru operacji:

 • rodzaj planowanej produkcji (od 1 do 3 pkt);
 • kompleksowość biznesplanu (od 0,25 do 7 pkt);
 • wpływ na realizację celów przekrojowych (od 1 do 10 pkt);
 • docelowa wielkość ekonomiczna gospodarstwa:
  • powyżej 20 tys. euro – 5 pkt,
  • 16 – 20 tys. euro – 4 pkt,
  • 12 – 16 tys. euro – 2 pkt;
 • wiek wnioskodawcy – jeżeli w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy wnioskodawca nie ma więcej niż 40 lat – 1 pkt;
 • zmiana kierunku produkcji – 2 pkt;
 • podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie jako rolnik lub małżonek rolnika oraz nie prowadzenie działalności potwierdzonej wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nieprzerwanie przez co najmniej 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy – 2 pkt.

O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Rolnicy, którzy zdecydują się na rozwój gospodarstwa, mogą uzyskać na ten cel 60 tys. zł bezzwrotnej premii. Jest ona wypłacana w dwóch ratach:

1)    pierwsza rata – w wysokości 80% całkowitej wartości pomocy, ale nie więcej niż 48 tys. zł,

2)    druga rata – w wysokości 20% całkowitej wartości pomocy, ale nie więcej niż 12 tys. zł.

Cała kwota pomocy musi być wydatkowana wyłącznie na działalność rolniczą lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie. Należy pamiętać iż co najmniej 80 proc. otrzymanej premii należy wydać na inwestycje w środki trwałe. Obejmuje m.in. budowę, przebudowę, remont budynków lub budowli; nabycie nowych maszyn, urządzeń oraz wyposażenia. Premię można zainwestować w zakup gruntów, stada podstawowego zwierząt, czy zakładanie sadów i plantacji wieloletnich gatunków użytkowanych efektywnie dłużej niż 5 lat. W przypadku inwestycji budowlanej, może ona  być zrealizowana wyłącznie na gruntach stanowiących własność wnioskodawcy lub beneficjenta, przedmiotem użytkowania wieczystego lub dzierżawy z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub od jednostek samorządu terytorialnego. Pozostałe 20 % premii można przeznaczyć na zakup środków do produkcji np. nawozy, pasze, olej napędowy.

Wnioski o przyznanie pomocy należy składać do oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa. Można to zrobić osobiście, przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce Poczty Polskiej lub elektronicznie za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP.

Katarzyna Kruszewska

 

 

 

 

Odsłony : 253
Skip to content