Młodzi rolnicy mogą ubiegać się o przyznanie premii.

mar 19, 2021 | Aktualności

O przyznanie pomocy w ramach działania mogą ubiegać się osoby fizyczne spełniające następujące warunki:

– w dniu złożenia wniosku jest pełnoletnia i nie przekroczyła wieku 40 lat.

– jest obywatelem państwa członkowskiego UE

– przed złożeniem wniosku lecz w okresie nie przekraczającym 24 miesięcy od daty złożenia wniosku rozpoczęła samodzielne prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie przekraczającym pow. co najmniej 1 ha.

– posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe, bądź kwalifikacje zawodowe i odpowiedni staż pracy potwierdzony ubezpieczeniem w KRUS – istnieje możliwość zadeklarowania uzupełnienia wykształcenia w okresie nie przekraczającym 36 miesięcy od dnia otrzymania decyzji o przyznaniu pomocy.

Dodatkowo osoba ubiegająca się o przyznanie pomocy musi zadeklarować iż:

W okresie 9 miesięcy od otrzymania decyzji o przyznaniu pomocy rozpocznie samodzielne prowadzenie gospodarstwa  o wielkości i strukturze wskazanej w Planie Rozwoju Gospodarstwa stanowiącym załącznik do wniosku o przyznanie pomocy.

Aby pomoc była przyznana gospodarstwo to musi spełniać następujące warunki

– powierzchnia użytków rolnych musi być co najmniej równa średniej pow. użytków dla gospodarstw w kraju, ( w województwach o średniej niższej niż pow. krajowa bierze się pod uwagę średnią wojewódzką). Maksymalna pow. przejmowanego gospodarstwa nie może przekraczać 300 ha.

– dodatkowym warunkiem jest wielkość ekonomiczna wyliczona dla gospodarstwa która musi mieścić się w przedziale min 13 000 EURO  i max. 150 000 EURO

Premia w wysokości 150 000 złotych będzie przyznawana w dwóch ratach:

– pierwsza rata w wysokości 120 000 złotych – wypłacana po złożeniu wniosku o płatność pierwszej raty – jednak nie później niż w terminie 9 miesięcy od otrzymania decyzji o przyznaniu pomocy.

– druga rata w wysokości 30 000 złotych – wypłacona po złożeniu wniosku o płatność drugiej raty (maksymalnie w okresie 3 lat od daty wypłaty pierwszej raty pomocy)

Za  uzyskaną premię należy zrealizować inwestycją wskazaną w Planie Rozwoju Gospodarstwa przy założeniu że co najmniej 70 % kwoty będzie wydane na zakup środków trwałych ( maszyn, urządzeń budowy obiektów inwentarskich itp., dopuszcza się także wydatkowanie premii na zakup ziemi).

Na etapie złożenia drugiego wniosku o płatność  należy  udokumentować wydatkowanie 100 % kwoty na cele wskazane w PRG.

Złożone wnioski zostaną poddane ocenie punktowej. Aby wniosek był rozpatrywany musi uzyskać co najmniej 8 punktów. O kolejności przysługiwania pomocy będzie decydować liczba uzyskanych punktów ( w przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów  będzie brana od uwagę kolejność złożenia wniosku).

Ocena punktowa będzie przeprowadzana wg następujących kryteriów:

– powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwie ( max 7 punktów)

– kwalifikacje zawodowe (2 do 5 punktów)

– realizacja inwestycji budowalnych związanych z prowadzoną działalnością ( 3 punkty)

– udział w zorganizowanych formach współpracy producentów rolnych ( 1 punkt)

– przygotowanie w gospodarstwie produktów do sprzedaży ( 1 punkt)

– przetwarzanie produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie ( 1 punkt)

– przygotowanie i stosowanie planu nawozowego ( 2 punkty)

– inwestycja w zakresie ochrony środowiska i klimatu (max 5 punktów)

–  różnica wieku między przekazującym gospodarstwo lub największa część użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa a młodym rolnikiem ( pomiędzy 15 do 25 lat przyznaje się 2 punkty, powyżej 25 lat 4 punkty)

– przejęcie przynajmniej jednego gospodarstwa w całości ( 3 punkty)

Wnioski o przyznanie Premii można składać osobiście w Oddziałach Regionalnych ARiMR lub za pośrednictwem listu poleconego nadanego w placówce Poczty Polskiej. Nabór będzie trwała w okresie od 31 marca 2021 do 29 maja 2021 roku.

Piotr Łapiński

 

Odsłony : 290
Skip to content