Pozyskaj fundusze na podjęcie własnej działalności gospodarczej

lut 23, 2021 | Aktualności

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie informuję, iż Lokalna Grupa Działania ,, Puszcza Białowieska’’ ogłosiła nabór na dofinansowanie funduszy dla osób pragnących rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na obszarze wiejskim w ramach  PROW 2014-2020.

Nabór wniosków rozpoczął się 19.02.2021 i trwa do 05.03.2021 do godz. 16.

Miejsce składania dokumentów:

Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” , Parkowa 3, 17-200 Hajnówka

Osobą ,która może skorzystać z pomocy :

–  osoba fizyczna,

– jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

– jest pełnoletnia,

– ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR (gminy objęte obszarem działania LGD ,, Puszcza Białowieska’’ ).

Podmioty które są wykluczone z możliwości wsparcia:

– Osoba, która podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie, chyba że planuje podjąć działalność gospodarczą sklasyfikowaną w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (DZ. U. Nr 251 poz. 1885 z późn. zm.) jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów,

– w okresie 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy osoba wykonywała działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców,

– osobie,  której została dotychczas przyznana pomoc na operację w tym zakresie.

Pomoc na operację jest przyznawana jeśli pomiot zakłada we własnym imieniu rozpoczęcie działalności gospodarczej w której m.in. :

  1.  zgłosi się do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności, lub
  2.  utworzy co najmniej jedno miejsce pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, gdy jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, i zatrudni osobę, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę;

Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej na formę jednorazowej premii. Wsparcie jest finansowane z pomocy publicznej- pomoc de minimis.

Wielkość pomocy na rozpoczęcie działalności gospodarczej uzależniona jest od rodzaju działalności planowanej do uruchomienia i wynosi:

100 000 zł – działalność produkcyjna;

80 000 zł – działalność usługowa;

60 000 zł – działalność handlowa.

Więcej informacji o naborze, wymaganej dokumentacji można uzyskać pod numer telefonu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej  od pracowników LGD ,,Puszcza Białowieska’’ :

Parkowa 3

17-200 Hajnówka

tel.: (85) 682 50 26

e-mail: biuro@lgd-puszcza-bialowieska.pl (w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr naboru podany w ogłoszeniu o naborze – 1/2021/PROW)

Karolina Kraśko – Koordynator Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

kom. 782 770 711

e-mail: krasko@lgd-puszcza-bialowieska.pl

Strona www: http://rlks.lgd-puszcza-bialowieska.pl/

Julita Jarmoc

Odsłony : 382
Skip to content