Budowa w sąsiedztwie terenów leśnych

lut 3, 2021 | Aktualności

Planując budowę różnego typu obiektów, inwestorzy spotykają się dość często z koniecznością zachowania wymaganych odległości od terenów leśnych. Zdarzają się jednak sytuacje, że inwestorzy spotykają się z odmową wydania pozwolenia na budowę, mimo że fizycznie na gruncie las nie występuje.

Kluczową kwestią określającą teren leśny, jest przeznaczenie gruntów w gminnej ewidencji gruntów. Jeśli w ewidencji gruntów dany teren sklasyfikowany jest jako „Ls”, to nawet jeśli na nim nie występują drzewa, należy zachować wymagane odległości przeciw pożarowe  od granicy konturu Ls określonego na mapie ewidencyjnej.

Przepisy obowiązujące w zakresie ustalania odległości budynku od lasu są dość zawiłe i aby je odpowiednio zinterpretować, musimy sięgnąć do różnych aktów prawnych. W § 271, ust. 8 i 8a, Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065, t. j.) można przeczytać, że najmniejsza odległość budynku wykonanego z elementów nierozprzestrzeniających ognia wynosi od konturu leśnego usytuowanego na sąsiedniej działce 4 m, a na własnej działce nie określa się nawet jakichkolwiek odległości. Wpisano jednak warunek, że:

 „teren, na którym znajduje się granica (kontur) lasu, przeznaczony jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę niezwiązaną z produkcją leśną, a w przypadku braku planu miejscowego – grunty leśne są objęte zgodą na zmianę przeznaczenia na cele nieleśne uzyskaną przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które utraciły moc na podstawie art. 1 lit. a ustawy z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. poz. 1804) oraz art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 oraz z 2019 r. poz. 60, 235, 730 i 1009)”.

W praktyce, zapis odwołujący się do planów zagospodarowania, których ważność wygasłą w 2001 roku, ogranicza niemal do zera możliwości zbliżenia budynku na odległość 4 m od lasu.

Po przełożeniu przepisów pożarowych na prosty język, należy zachować odległość najczęściej budowanych budynków murowanych – 12 m od granicy konturu Ls. Zmniejszenie tej odległości, jest możliwe po przejściu dodatkowych procedur administracyjnych. Jeśli na gruncie sklasyfikowanym jako „Ls”, nie istnieje fizycznie las, to można przeprowadzić procedurę odlesienia tego terenu. Informacji o sposobie odlesienia, można uzyskać w Wydziałach Geodezji Starostwa Powiatowego.

Gorzej, jeśli teren taki położony jest na działce sąsiedniej. W tym przypadku, sąsiad może nie być zainteresowany przeprowadzeniem takiego postępowania. Istnieje jednak inna droga zbliżenia budynku do takiego terenu. Na podstawie art. 9, ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333, t. j.), można zwrócić się z prośbą do właściwego Ministra w sprawie wydania upoważnienia do udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-  budowlanych. Do wniosku, składanego za pośrednictwem Starosty, należy dołączyć m. in.

1) charakterystykę obiektu oraz, w miarę potrzeby, projekt zagospodarowania działki lub terenu, a jeżeli odstępstwo mogłoby mieć wpływ na środowisko lub nieruchomości sąsiednie – również projekty zagospodarowania tych nieruchomości, z uwzględnieniem istniejącej i projektowanej zabudowy;

2) opinię organu wnioskującego wraz ze szczegółowym uzasadnieniem o konieczności wprowadzenia odstępstwa;

3) propozycje rozwiązań zamiennych;

4) w przypadku obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków oraz innych obiektów budowlanych usytuowanych na obszarach objętych ochroną konserwatorską – pozytywną opinię wojewódzkiego konserwatora zabytków w zakresie wnioskowanego odstępstwa;

5) w przypadku odstępstwa od przepisów dotyczących bezpieczeństwa pożarowego:

– ekspertyzę rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Pozwolenie na odstępstwo, udzielane jest w szczególnie uzasadnionych przypadkach, dlatego też we wniosku należy wykazać wyjątkowość naszego przypadku i sporządzić wyczerpujące uzasadnienie oraz dołączyć możliwie dużą ilość argumentów popierających nasz wniosek np. zgodę sąsiada, fotografie ternu budowy, mapy z naniesioną sytuacją na działce, z której będzie wynikać konieczność zbliżenia budynku do lasu.

Taka sama procedura obowiązuje, jeśli na terenie sąsiednim faktycznie występuje zadrzewienie leśne. Ekspertyza Rzeczoznawcy ds. przeciw pożarowych, wskaże sposoby zwiększenia bezpieczeństwa pożarowego w stosunku do budynku i odwrotnie i jeśli wskazane rozwiązania Minister uzna za wystarczające, to może udzielić zgody na zbliżenie do lasu na odległość mniejszą niż wymagane 12 m. Należy pamiętać, że zgoda Ministra nie jest automatyczna, a szczegółowe uzasadnienie może ułatwić jej uzyskanie.

 Kazimierz  Szmurło

 

Odsłony : 1144
Skip to content