Cel prowadzenia rachunkowości FADN

gru 22, 2020 | Aktualności

Prowadzenie rachunkowości w systemie FADN jest obowiązkiem nałożonym na państwa członkowskie Unii Europejskiej. Podstawowym celem tej rachunkowości jest dostarczenie danych rachunkowych z reprezentatywnej próby gospodarstw w postaci sprawozdań mających określoną prawem UE strukturę. Uzyskane dane są wykorzystywane dla realizowania Wspólnej Polityki Rolnej.

Pośrednim celem rachunkowości FADN jest przekazywanie danych do ośrodków decyzyjnych w naszym kraju, które wykorzystuje się m.in. do negocjacji programów wsparcia rolnictwa, do organizacji rolniczych i przedstawicieli rolników, środowiska naukowo – badawczego, doradców zajmujących się udzielaniem porad dla rolników oraz przede wszystkim samych rolników uczestniczących w systemie FADN.

Prowadzenie rachunkowości FADN ma szczególne znaczenie dla beneficjentów PROW 2014 – 2020 z działań takich jak: „ Modernizacja gospodarstw rolnych”, „Premie dla młodych rolników” czy „Restrukturyzacja małych gospodarstw”. Rolnicy będący beneficjentami tych działań są zobowiązani do prowadzenia ewidencji przychodów i rozchodów przez 5 lat od daty przyznania pomocy. Prowadzona w ich gospodarstwach rachunkowość w systemie FADN jest spełnieniem tego wymogu, gdyż jest uznawana przez ARiMR jako równoważna z wyżej wymienioną ewidencją wymaganą w ramach PROW.

W województwie podlaskim w 2020 roku rachunkowość FADN była prowadzona w 1005 gospodarstwach. Najbardziej liczne w tej grupie były gospodarstwa utrzymujące krowy mleczne – 587, zwierzęta trawożerne – 149, z produkcję mieszaną (roślinno-zwierzęca) – 121 i prowadzące uprawy polowe – 116 oraz pozostałe – 32. W grupie gospodarstw utrzymujących krowy mleczne najliczniej były reprezentowane gospodarstwa utrzymujące powyżej 20 szt. krów mlecznych. Zarówno typ rolniczy jak i wielkość ekonomiczna gospodarstw odpowiadała specyfice rolnictwa w naszym województwie. Ogólna ilość gospodarstw prowadzących rachunkowość FADN nie zmienia się. Zmianie ulega natomiast udział gospodarstw sklasyfikowanych w poszczególnych typach i ich wielkość ekonomiczna, co odpowiada utrzymującej się od lat tendencji zmierzającej do powiększania areału gruntów i dążeniu do intensyfikacji produkcji.

Tadeusz Kulik

Żródło:
*dane  – PODR w Szepietowie, dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym
*publikacja – FADN i Polski FADN (Sieć danych rachunkowych gospodarstw rolnych i system zbierania i wykorzystywania danych rachunkowych z gospodarstw rolnych) – IERiGŻ – https://fadn.pl/wp-content/uploads/2017/11/FADN-i-Polski-FADN_2018.pdf

 

Odsłony : 318
Skip to content