Nabór od 29 grudnia na Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych

gru 17, 2020 | Aktualności

W terminie od dnia 29 grudnia 2020 r. do 26 lutego 2021 r. prowadzony będzie nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu ” Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” PROW 2014-2020,.

Pomoc jaka może zostać przyznana na inwestycje, które umożliwią dostosowanie gospodarstw do wymagań określonych w „Programie działań  mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”, które dotyczą warunków przechowywania nawozów naturalnych płynnych i stałych jak również kiszonek.

Można otrzymać dofinansowanie m.in. na koszty: budowy, przebudowy lub zakupu zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płynnych, płyt do gromadzenia nawozów naturalnych stałych, zbiorników lub płyt do przechowywania kiszonek (tylko Młody Rolnik), jak również zakupu nowych maszyn i urządzeń do aplikacji nawozów naturalnych płynnych.

Refundacji podlega 50 proc. kosztów poniesionych na realizację inwestycji (w przypadku młodego rolnika – 60 proc.). Limit pomocy przypadający na jednego beneficjenta i na jedno gospodarstwo wynosi 100 tys. zł.

Pomoc na „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” może otrzymać rolnik, jeżeli  w gospodarstwie jest posiadaczem, prowadzi chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, zwanych dalej „zwierzętami gospodarskimi”, z wyłączeniem chowu lub hodowli drobiu powyżej 40 000 stanowisk lub chowu lub hodowli świń powyżej 2 000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior,

Więcej informacji o programach wsparcia oferowanych przez ARiMR na stronie www.arimr.gov.pl

Źródło: www.arimr.gov.pl

Łukasz Olender

Odsłony : 405
Skip to content