Rusza nabór wniosków na pozarolnicza działalność

paź 20, 2020 | Aktualności

Od 29 października do 30 listopada 2020 r. rusza nabór wniosków na „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich”

O pomoc mogą ubiegać się rolnicy małżonkowie rolników lub domownicy rolnika. Osoba chcąca skorzystać z tego działania musi spełniać następujące warunki:

–  podlegać ubezpieczeniu w KRUS w pełnym zakresie, nieprzerwanie minimum  12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

– gospodarstwo rolne, w którym pracuje wnioskodawca jest położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w miejscowości znajdującej się na terenie:

  • gminy wiejskiej lub
  • gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców, lub
  • gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców,

– do użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego przyznano jednolitą płatność obszarową w roku złożenia wniosku lub  w  roku  poprzedzającym rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Kolejność przysługiwania pomocy będzie zależała  od sumy punktów przyznawanych za:

– posiadanie kwalifikacji  zawodowych z zakresu podejmowanej działalności pozarolniczej (3 punkty),

– jeśli  wnioskodawca  w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy miał nie więcej niż 40 lat (1 punkt),

– innowacyjność operacji w odniesieniu do gminy, na obszarze której będzie zlokalizowane główne miejsce wykonywania działalności (2 punkty),

– jeśli wnioskodawca lub jego małżonek na trwałe przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi w ramach „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw(2punkty)  ;

– operacje realizowane w powiatach o wysokim poziomie bezrobocia w województwie (0-2 punkty),

– jeśli przewiduje się  utworzenie:

  • więcej niż 1 i mniej niż 2 miejsc pracy – przyznaje się 5 punktów,
  • co najmniej 2 i mniej niż 3 miejsca pracy – przyznaje się 6 punktów,
  • co najmniej 3 miejsca pracy – przyznaje się 7 punktów.

Pomoc jest przyznawana, jeżeli wnioskodawca uzyskał co najmniej 4 punkty.

Pomoc przyznaje się danemu podmiotowi tylko raz w zależności od liczby planowanych do utworzenia miejsc pracy, odpowiednio:

-150 000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy;

-200 000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 2 miejsc pracy;

-250 000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy.

Pomoc  wypłacana jest w postaci Premii, czyli dotacji  w  II transzach : I rata stanowi 80 %,II- rata 20%.

O pomoc nie mogą ubiegać się osoby, które skorzystały z „Premii dla młodych rolników”, „Restrukturyzacji małych gospodarstw” oraz „Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej” w latach 2007-2013.

                                                                                         Jadwiga Mielczarek

Odsłony : 392
Skip to content