Wypas krów na finiszu

paź 12, 2020 | Aktualności

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 3 marca 2020 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Dobrostan zwierząt” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

15 października kończy się okres pastwiskowy, trwający ustawowo od 1 kwietnia do 15 października w ramach tego działania dla Pakietu 2 – Wariant 2.1 Dobrostan zwierząt – Wypas krów mlecznych oraz Wariant 2.3 Dobrostan krów mamek

W związku z powyższym , w terminie do 31.10.2020 roku, rolnicy uczestniczący w tym działaniu Wariant 2.1 Wypas krów mlecznych, powinni dostarczyć do ARiMR wypełniony „Rejestr wypasu”, (dołączyć do wniosku złożonego w 2020 roku w ramach aplikacji E-Wniosek Plus w którym zaznaczono iż ubiega się o płatności w ramach działania Dobrostan zwierząt – wariant 2.1. )

Rejestr wypasu winien być prowadzony na formularzu udostępnionym przez ARiMR (wersja papierowa lub elektroniczna) z zaznaczeniem indywidualnie dla każdej krowy dni wypasu oraz dni w których nie była wypasana i podaniem przyczyn jej niewypasania .

Przypomnijmy, że zgodnie z wyżej wymienionym rozporządzeniem, wszystkie krowy mleczne utrzymywane w gospodarstwie w okresie pastwiskowym letnim (01.04 – 15.10)winny być wypasane przez co najmniej 120 dni, 6 godzin dziennie, bez uwięzi. Wypas jest liczony od dnia złożenia wniosku.

Natomiast, rolnicy uczestniczący w działaniu Dobrostan zwierząt-Wariant 2.3 Dobrostan krów mamek, w terminie do 31 października 2020 roku składają do ARiMR oświadczenie o zrealizowaniu wypasu letniego bydła w typie użytkowym mięsnym (wypas letni ,krów mamek, cieląt, jałówek i opasów do 300kg przez co najmniej 140 dni na trwałych użytkach zielonych lub gruntach ornych na których występują trawy lub inne zielne rośliny pastewne). Oświadczenie należy dołączyć do wniosku złożonego w 2020 roku w ramach aplikacji E-Wniosek Plus w którym zaznaczono iż ubiega się o płatności w ramach działania Dobrostan zwierząt – wariant 2.3.

Przypomnijmy również, że kolejnym wymogiem który należy spełnić dla wariantu 2.3 jest zapewnienie dla bydła w typie użytkowym mięsnym (krów mamek, cieląt, jałówek i opasów do 300kg) w okresie od 16 października 2020 roku do 14 marca 2021 roku stałego dostępu do wybiegów, okólników z zapewnieniem powierzchni wskazanej w opracowanym przez doradcę „Planie poprawy dobrostanu zwierząt”.

Wiera Gawryluk

Źródło: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 3 marca 2020 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Dobrostan zwierząt” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

 

Odsłony : 386
Skip to content