Wsparcie rynku produktów pszczelich na lata 2020 – 2022

paź 2, 2020 | Aktualności

W ramach Wspólnej Polityki Rolnej na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej jest prowadzone „Wsparcie rynku produktów pszczelich”, którego celem jest poprawa jakości miodu, a także wzmocnienie ogniw związanych z produkcją oraz zbytem produktów pszczelich, co w dalszej perspektywie ma stopniowo wpłynąć na poprawę warunków w sektorze pszczelarskim.

Kierunki (środki) wsparcia oraz działania objęte mechanizmem

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowało Krajowy Program Wsparcia Pszczelarstwa w Polsce na lata 2020-2022, zgodnie z którym mechanizm „Wsparcie rynku produktów pszczelich” przewiduje dofinansowanie działań podejmowanych w ramach następujących kierunków wsparcia:

 • Pomoc techniczna skierowana do pszczelarzy i organizacji pszczelarzy,
 • Zwalczanie inwazji pasożytów i chorób pszczół, w szczególności warrozy,
 • Racjonalizacja sezonowego przemieszczania uli,
 • Środki mające na celu wsparcie zasiedlania uli,
 • Poprawa jakości produktów, aby skuteczniej pozycjonować produkty na rynku.

W ramach mechanizmu „Wsparcie rynku produktów pszczelich” w latach 2020-2022 refundowane będą częściowe lub całkowite (w zależności od kierunku wsparcia) koszty netto (bez VAT), które zostaną poniesione na realizację następujących działań:

 • Projekt – „Szkolenie” – wspieranie podnoszenia poziomu wiedzy pszczelarzy, refundacja do 100% poniesionych kosztów netto,
 • Projekt – „Zakup sprzętu pszczelarskiego” – wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych w naszym kraju, refundacja do 60% poniesionych kosztów netto,
 • Projekt – „Zakup leków do zwalczania warrozy” – wspieranie walki z warrozą za pomocą produktów weterynaryjnych, refundacja do 90% poniesionych kosztów netto,
 • Projekt – „Zakup urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej” – ułatwienie prowadzenia gospodarki wędrownej, refundacja do 60% poniesionych kosztów netto,
 • Projekt – „Zakup pszczół” – pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół, refundacja do 70% poniesionych kosztów netto,
 • Projekt – „Analiza jakości miodu”- wspieranie badania jakości handlowej miodu oraz identyfikacja miodów odmianowych, refundacja do 100% poniesionych kosztów netto.

Kto może się ubiegać o wsparcie?

Końcowymi odbiorcami tego wsparcia są pszczelarze posiadający numer identyfikacyjny nadany w związku z prowadzeniem działalności nadzorowanej dotyczącej pszczół lub wpis do Rejestru Powiatowego Lekarza Weterynarii. Jednakże producent produktów pszczelich może być beneficjentem Programu wyłącznie w ramach jednej organizacji pszczelarskiej.

O refundację środków finansowych w ramach mechanizmu mogą ubiegać się podmioty uprawnione, którymi są:

 • związki pszczelarskie,
 • stowarzyszenia pszczelarzy,
 • zrzeszenia pszczelarzy,
 • spółdzielnie pszczelarskie,
 • grupy producentów rolnych – w zakresie działalności pszczelarskiej.

Podmioty uprawnione do składania projektów mogą je składać w terminie: od 1 października 2020 r. do 31 października 2020 r. wraz z dołączonym na płycie CD/DVD załącznikiem nr 8 (bądź przesłanym elektronicznie na adres e-mail: sekretariat_dir@kowr.gov.pl) bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej KOWR, ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa lub także przesłać listem (o terminie złożenia decyduje data stempla pocztowego).

Warunki udziału w mechanizmie ,,Wsparcie rynku produktów pszczelich” na lata 2020-2022, a także szczegółowe informacje o mechanizmie można uzyskać:

 • w Departamencie Interwencji Rynkowych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, 01-207 Warszawa, ul. Karolkowa 30,
 • na stronie internetowej ARIMR www.arimr.gov.pl i KOWR www.kowr.gov.pl

Aneta Ciborowska

PODR Szepietowo

 

 Źródło:

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, www.arimr.gov.pl

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, www.kowr.gov.pl

 

Odsłony : 582
Skip to content