Rusza nabór wniosków w ramach działania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”

wrz 22, 2020 | Aktualności, Brak kategorii

Nabór wniosków rozpocznie się 26 października, i będzie trwał do 24 listopada 2020 r. Maksymalna wysokość pomocy przyznana na realizację jednej operacji to 500 000 zł, minimalna wynosi 10 tys. zł .

O pomoc w ramach działania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” mogą ubiegać się rolnicy, domownicy bądź małżonkowie rolników i uzyskać kwotę do 500 000 zł jeżeli:

  • podejmujący prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych w ramach co najmniej jednego z rodzajów działalności wymienionych w tabeli poniżej;
  • podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie;
  • nie podlegający wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy;
  • zdolny do zrealizowania operacji i osiągnięcia jej celu w terminie określonym we wniosku;
  • posiadający numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Oraz do 100 000 zł jeżeli:

  • wykonuje lub podejmuje wykonywanie działalności w zakresie przetwarzania i zbywania przetworzonych produktów rolnych w ramach rolniczego handlu detalicznego, wskazanych w załączniku nr 1, załączniku nr 2 w lp. 1–7, lp. 12 i 13, załączniku nr 3 w lp. 1–5 oraz załączniku nr 4 w lp. 1–4, lp. 6 i 7 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie maksymalnej ilości zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania (Dz. U. poz. 2159);
  • podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie;
  • nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy;
  • zdolny do zrealizowania operacji i osiągnięcia jej celu w terminie określonym we wniosku;
  • posiada numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Pomoc jest udzielana w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Refundacji podlegają koszty inwestycji kwalifikującej się do wsparcia, poniesione przez beneficjenta, w wysokości do 50 % kosztów kwalifikowalnych.

Wniosek o przyznanie pomocy składa się w oddziale regionalnym ARiMR właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji. Wniosek składa się osobiście lub przez upoważnioną osobę, albo przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej.

Więcej informacji na stronie www.arimr.gov.pl

Źródło: www.arimr.gov.pl

Beata Puławska

Odsłony : 426
Skip to content