Ruszyła pomoc krajowa dla producentów rolnych – kontynuacja pomocy suszowej

sie 21, 2020 | Aktualności

Od dnia 13.08.2020 r. rozpoczęto nabór wniosków skierowany do producentów rolnych, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym związanymi z epidemią COVID – 19 i którzy w dalszym ciągu odczuwają skutki finansowe zeszłorocznej suszy, huraganu, gradu, ulewy, wiosennych przymrozków i powodzi, a ich wnioski o pomoc złożone w 2019 r. w związku z wystąpieniem tych niekorzystnych zjawisk, nie zostały rozpatrzone.

O pomoc mogą ubiegać się więc producenci rolni, których gospodarstwo jest zagrożone utratą płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym związanymi z epidemią COVID–19 oraz którym nie została przyznana pomoc wskazana w § 13v ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, po zrzeczeniu się przez nich prawa do pomocy, o której mowa w ww. § 13v ust. 1 rozporządzenia. Oznacza to konieczność wycofania wniosku oczekującego na rozpatrzenie. Oświadczenie o wycofaniu wniosku złożonego w 2019 r. jest zawarte w treści aktualnie składanego wniosku. Wysokość pomocy ustalana jest zgodnie z przepisami § 13v ww. rozporządzenia.

Wnioski należy składać do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego, na formularzu określonym przez Prezesa ARiMR.

Pomoc może zostać przyznawana przez ARiMR tylko do dnia 31.12.2020 r. i do tego terminu musi zostać wypłacona. Nie został ustalony końcowy termin składania wniosków, jednak jak najszybsze złożenie wniosku gwarantuje szybszą wypłatę pomocy. Pomoc będzie miała charakter pomocy publicznej przyznanej na podstawie decyzji Komisji Europejskiej nr SA.58105 (2020/N) z dnia 31.07.2020 r. Podstawa prawna: § 13z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm.) – zmiana opublikowana w 2020 r., w Dz. U. poz.1375.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków o przyznanie w/w pomocy finansowej dla producentów rolnych można uzyskać w PZDR-ach oraz BP ARiMR. Wzór wniosku , instrukcja wypełniania wniosku dostępne na stronie internetowej ARiMR.

Opracowano na podstawie  informacji  www: arimr.gov.pl

 Anna Szeryńska, PZDR w Siemiatyczach

Odsłony : 354
Skip to content