Ubój z konieczności – podstawowe zasady

mar 20, 2020 | Aktualności

Ubój z konieczności zwierząt gospodarskich poza rzeźnią dotyczy sytuacji, gdy zdrowe zwierzę w wyniku urazu złamie kości kończyn czy kręgosłupa uniemożliwiające mu naturalne poruszanie się i normalne przewiezienie do rzeźni. W takiej sytuacji przy zachowaniu pewnych zasad istnieje możliwość sprzedaży zwierzęcia tj. :

  1. Niezwłocznie wezwać lekarza weterynarii zajmującego się leczeniem zwierząt gospodarskich, który oceni czy zwierzę powinno być leczone, poddane ubojowi z konieczności, czy też uśpione.
  2. W przypadku gdy   weterynarz stwierdzi, że zwierzę może być poddane ubojowi z konieczności należy skontaktować się z najbliższą rzeźnią celem ustalenia, czy istnieje możliwość przyjęcia tuszy i narządów wewnętrznych zwierzęcia poddanego ubojowi z konieczności.
  3. Wezwać powiatowego lekarza weterynarii, właściwym terytorialnie ze względu na lokalizację gospodarstwa w celu przeprowadzenia badania przedubojowego i wystawienia świadectwa urzędowego, które będzie towarzyszyło w drodze do rzeźni tuszy i oznakowanym odpowiednio narządom wewnętrznym zwierzęcia poddanego ubojowi z konieczności.
  4. Należy poddać zwierzę ubojowi z konieczności przez osobę przeszkoloną i posiadającą stosowne uprawnienia. Zwierzę powinno być ogłuszone i wykrwawione zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Rady nr 1099/2009 przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje.
  5. Do rzeźni wraz z tuszą i narządami wewnętrznymi zwierzęcia muszą być dostarczone następujące dokumenty:

–   oświadczenie rolnika – stwierdzające tożsamość zwierzęcia oraz zawierające informacje na temat weterynaryjnych produktów leczniczych lub innych środków, jakie podawano zwierzęciu lub wobec niego stosowano, z wyszczególnieniem dat podawania i okresów karencji;

–   świadectwo urzędowe – stwierdzające korzystny wynik badania przedubojowego, datę i czas przeprowadzenia tego badania, przyczynę dokonania uboju z konieczności oraz informację na temat leczenia, jakiemu poddane było to zwierzę.

  1. Tusza zwierzęcia wraz z przynależnymi do niej narządami wewnętrznymi powinna być przewieziona do rzeźni w warunkach higienicznych i najszybciej jak to możliwe. Jeżeli transport potrwa dłużej niż 2 godziny od chwili dokonania uboju zwierzęcia, należy zapewnić warunki chłodnicze dla przewożonej tuszy i narządów wewnętrznych. W przypadku, gdy warunki klimatyczne na to pozwolą, nie ma konieczności poddawania chłodzeniu tusz i narządów wewnętrznych.
  2. Mięso pozyskane ze zwierzęcia poddanego ubojowi z konieczności, w każdym przypadku poddawane jest badaniu poubojowemu przeprowadzonemu przez urzędowego lekarza weterynarii w rzeźni. Badanie to ma na celu dokonanie oceny, czy mięso jest zdatne, czy też niezdatne do spożycia przez ludzi, zanim zostanie wprowadzone na rynek.

Natomiast gdy tusza zostanie oceniona jako niezdatna do spożycia przez ludzi, poddawana jest utylizacji bądź za zgodą urzędowego lekarza weterynarii przeznaczona jest do skarmiania mięsożernych zwierząt futerkowych.

W każdym przypadku przeprowadzenia uboju z konieczności zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub świnie, konieczne jest powiadomienie o tym zdarzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Należy pamiętać, że ubój bydła, owcy, świni lub kozy należy zgłosić w terminie 7 dni.

                                                                                                                                                                                          Tyszka Piotr

Odsłony : 369
Skip to content