Zaproszenie do składania ofert na zakup zielonki „na pniu”

mar 13, 2020 | Aktualności

I. Dyrektor Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie zaprasza do składania ofert na zakup zielonki „na pniu” w 2020 r. z działek zlokalizowanych na terenach Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, o łącznej powierzchni 28,85 ha.
Wykaz działek wraz z ich powierzchnią oraz potencjalny plon zawiera poniższa tabela:

Nazwa
Nr działek ewidencyjnych działek
Powierzchnia
Potencjalny plon
Duże pole
działka nr 4/1 dzierżawiona od Gminy Szepietowo – 6 ha;
część działki nr 4/2 – 7,76 ha;
część działki nr 5 – 0,63 ha;
część działki nr 7 – 3,84 ha.
18,23 ha
250 dt/ha
Małe pole
część działek nr 7/2 i 7/3 – 3,95 ha.
3,95 ha
200 dt/ha
Plac wystawowy
10/1; 10/3; 10/4; 12/2; 12/3; 12/4; 8/2; 8/3; 8/4; 9/2
6,67 ha
120 dt/ha
Razem
28,85 ha

II. Terminy obowiązkowego koszenia i zbioru zielonki przed targami:
1) Wiosenne Targi Ogrodnicze, Targi Pszczelarskie, Podlaskie Targi Budownictwa Wiejskiego: NIE MA OBOWIĄZKU KOSZENIA;
2) XXVI Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych i Dni z Doradztwem Rolniczym:
 Plac wystawowy – od 12 czerwca do 18 czerwca,
 Małe pole – od 18 czerwca do 23 czerwca,
 Duże pole – od 18 czerwca do 23 czerwca (z tego 20 bel zebranej zielonki „Odbiorca” pozostawi w ramach podpisanej umowy do dyspozycji PODR Szepietowo);
3) Podlaski Dzień Kukurydzy:
 Plac wystawowy – od 7 września do 11 września – dz. nr 10/1, pozostałe działki wg uznania „Odbiorcy”
 Małe pole – od 7 września do 10 września,
 Duże pole – od 7 września do 10 września – z wyjątkiem dz. nr 4/2, z której „Odbiorca” może zebrać zielonkę w terminie dogodnym dla siebie;
4) Targi Ogrodnicze „Jesień w sadzie i ogrodzie”, Targi Leśne:
 Plac wystawowy – od 28 września do 3 października,
 Małe pole – od 28 września do 3 października,
 Duże pole – od 28 września do 3 października.
5) Poza terminami wyznaczonymi przez PODR Szepietowo „Kupujący” może zbierać zielonkę wg własnego uznania, po wcześniejszym poinformowaniu osoby odpowiedzialnej za kontakty ze strony PODR. Terminy koszenia zielonki mogą być zmienione po uzgodnieniu z PODR Szepietowo.
6) Kalendarz imprez targowych:

25 – 26 kwietnia 2020 r.
Wiosenne Targi Ogrodnicze, Targi Pszczelarskie, Podlaskie Targi Budownictwa Wiejskiego
27 – 28 czerwca 2020 r.
XXVII Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych i Dni z Doradztwem Rolniczym
13 września 2020 r.
Podlaski Dzień Kukurydzy
10 – 11 października 2020 r.
Targi Ogrodnicze „Jesień w sadzie i ogrodzie”, Targi Leśne

III. Warunki sprzedaży zielonki „na pniu”:
1) Kupujący jest zobowiązany do zbioru zielonki przed imprezami targowymi wyszczególnionymi w ogłoszeniu bez względu na warunki pogodowe.
2) Wszystkie pola przeznaczone do zbioru zielonki mogą być wykorzystywane przez PODR na organizowane imprezy targowe i parkingi w trakcie organizowanych imprez.
3) W okresie wiosenno-letnim, na placu wystawowym, wzdłuż utwardzonych dróg, na odcinkach o łącznej długości ok. 1 km będą instalowane słupy oświetleniowe wraz z doziemną instalacją oświetleniową, co będzie się wiązało z utrudnieniami podczas zbioru zielonki oraz ze zniszczeniami. Kupujący składając ofertę na zakup zielonki oświadcza, że przyjmuje ten fakt do wiadomości i nie będzie zgłaszał w stosunku do PODR żadnych roszczeń z tego tytułu.

IV. Pozostałe informacje
1) Zaproszenie do składania ofert stanowi integralną część umowy sprzedaży zielonki „na pniu”. Nie dopuszcza się składania ofert przez osoby posiadające jakiekolwiek zadłużenie w stosunku do PODR Szepietowo. Oferty złożone przez takie podmioty będą odrzucone.
2) Niniejsze postępowanie może zostać unieważnione na każdym etapie bez podawania przyczyn.
3) Jednostki/osoby zainteresowane zakupem zielonki „na pniu”, po zapoznaniu się z niniejszym zaproszeniem oraz z wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zaproszenia, proszone są o składanie pisemnych ofert. Podpisaną ofertę należy złożyć w sekretariacie Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo, z podaniem ceny całkowitej do dnia 19 marca 2020 r., do godziny 15:00. Oferta winna być umieszczona w zamkniętej kopercie, na której oprócz adresata należy dopisać: „Oferta na zbiór zielonki w 2020 r.”. Oferta musi być sporządzona na druku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.
4) Tereny, z których pozyskiwana będzie zielonka można oglądać w PODR w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo, w godzinach od 8:00 do 15:00, po uprzednim telefonicznym umówieniu się z osobą wyznaczoną do kontaktu.
Osoby upoważnione do kontaktu:
Tadeusz Kruszewski – tel. nr 86 275 89 16
Michał Godlewski – tel. nr 86 275 89 17
V. Informacja o przetwarzaniu danych:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:
1) administratorem danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, z siedzibą w: Szepietowo Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo; tel. 86 275 89 10,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest za pomocą adresu e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl,
3) dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia złożonej oferty, ewentualnego zawarcia i realizacji umowy, spełnienia wymogów prawnych związanych ze sprzedażą usług na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz f (prowadzenie rozliczeń z klientami i dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
4) odbiorcą danych osobowych mogą być jedynie podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa; informacja o wyborze oferty zostanie ogłoszona na stronie internetowej PODR w Szepietowie,
5) dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z Rzeczowym Wykazem Akt obowiązującym w PODR w Szepietowie,
6) osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7) osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
8) podanie danych osobowych jest warunkiem ważności oferty i ewentualnego zawarcia i realizacji umowy.

Załączniki:
1. Formularz oferty
2. Wzór umowy

Odsłony : 264
Skip to content