Platforma Żywnościowa – transparentna platforma obrotu towarami rolno-spożywczymi

lut 14, 2020 | Aktualności

 

Platforma Żywnościowa to pionierskie rozwiązanie na polskim rynku, wprowadzające standardy obrotu giełdowego towarami rolno-spożywczymi.

Celem utworzenia Platformy Żywnościowej jest umożliwienie uczestnikom rynku rolno-spożywczego (producenci rolni, przetwórcy, przedsiębiorstwa przechowalnicze itp.) zawierania kontraktów typu SPOT (w pierwszej fazie dla pszenicy), które podlegają natychmiastowemu rozliczeniu, z fizyczną dostawą towaru.

W perspektywie planowany jest rozwój giełdy poprzez wprowadzenie nowych produktów rolno-spożywczych (np. zagęszczony sok jabłkowy, odtłuszczone mleko w proszku, cukier, półtusze wieprzowe klasy E) oraz kontraktów terminowych.

Pilotażowe uruchomienie Platformy Żywnościowej
nastąpi od marca 2020 r.
Po tym terminie mogą być zawierane pierwsze transakcje w systemie giełdowym na pszenicę w trzech standardach jakościowych.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zlecił utworzenie platformy podmiotowi działającemu na polskim rynku finansowym, tj. grupie kapitałowej Giełda Papierów Wartościowych.

Podstawą działania Platformy Żywnościowej będzie Towarowa Giełda Energii S.A. (Giełda), Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. i System Magazynów Autoryzowanych. W ramach platformy funkcjonować będzie także Jednostka Kontrolno-Autoryzacyjna i Laboratoria Odwoławcze.

Towarowa Giełda Energii S.A. (TGE) to jedyna licencjonowana przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) giełda towarowa w Polsce – zapewni transparentny obrót towarami rolno-spożywczymi.

Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. (IRGiT, Izba Rozliczeniowa) to podmiot licencjonowany przez Komisję Nadzoru Finansowego, w zakresie rozliczeń transakcji giełdowych – zapewnia bezpieczeństwo rozliczeń finansowych.

System Magazynów Autoryzowanych (SMA) to kluczowe podmioty świadczące usługi przechowywania pszenicy – zapewnia wysoką jakość przechowywanego towaru oraz rozliczenie w towarze zawieranych na giełdzie transakcji.

Jednostka Kontrolno-Autoryzacyjna – na zlecenie TGE będzie weryfikować spełnienie wymagań techniczno-organizacyjnych przez podmioty ubiegające się o włączenie
do Systemu Magazynów Autoryzowanych lub już w tym Systemie działające.

Laboratoria Odwoławcze – ich rolą jest prowadzenie badań odwoławczych na zlecenie uczestników obrotu, w celu rozstrzygania sporów czy określona partia towaru, będąca przedmiotem transakcji giełdowej, spełnia wymagania jakościowe określone przez TGE.

Platforma Żywnościowa będzie giełdą działającą według przejrzystych
i zapewniających bezpieczeństwo obrotu zasad, podlegającą nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

Zasady uczestnictwa w rynku, warunki transakcji i sposób ich realizacji są ustalone przez TGE, co zapewnia bezpieczeństwo transakcji oraz prowadzenie obrotu na transparentnych i jednakowych zasadach dla wszystkich jego uczestników.

Na platformie będzie można zawierać transakcje bezpośrednio jako Członek Giełdy lub za pośrednictwem domu maklerskiego. W pierwszym przypadku – należy spełniać warunki uzyskania członkostwa wynikające z ustawy o giełdach towarowych i wskazane
w regulaminach giełdowych, w drugim – należy zawrzeć z domem maklerskim działającym
na Rynku Towarów Rolno-Spożywczych TGE S.A. umowę o prowadzenie rachunku towarów giełdowych i powiązanego z nim rachunku pieniężnego.

W Systemie Magazynów Autoryzowanych można uczestniczyć jako:

 • uczestnik SMA świadczący usługi przechowywania – udostępnia odpłatnie powierzchnię przechowalniczą na rzecz innych uczestników obrotu giełdowego
  w systemie notowań jednolitych, lub
 • uczestnik SMA nieświadczący usług przechowywania – autoryzuje własny magazyn na potrzeby sprzedaży towaru we własnym imieniu, wyłącznie w systemie aukcji.

Korzyści z wdrożenia Platformy Żywnościowej to:

 • wystandaryzowanie warunków zawierania transakcji,
 • zabezpieczenie transakcji,
 • ograniczenie kosztów transakcyjnych, ryzyka handlowego i cenowego,
 • eliminacja zagrożeń związanych z nieterminowym dostarczeniem towaru, pogorszeniem jego jakości czy opóźnieniem w zapłacie,
 • koncentracja podaży krajowych towarów rolno-spożywczych,
 • udostępnienie nowego kanału sprzedaży oraz zakupu towarów rolno-spożywczych.

Platforma Żywnościowa oferuje rozwiązania, dzięki którym nowoczesne mechanizmy funkcjonujące na rynku kapitałowym będą mogły służyć również polskiemu rolnictwu.

Platforma Żywnościowa przyczyni się do stworzenia nowych impulsów rozwojowych
dla sektora rolno-spożywczego w Polsce i zwiększenia jego konkurencyjności na rynku globalnym.

 

Więcej informacji na temat zasad działania Platformy Żywnościowej, w tym obowiązujące na rynku regulacje, można znaleźć na stronach internetowych Platformy Żywnościowej (www.platformazywnosciowa.com.pl) Oraz Towarowej Giełda Energii S.A. (www.tge.pl).

Na stronie internetowej Platformy Żywnościowej udostępniono także moduł szkoleń elektronicznych (e-learning). Zachęcamy do skorzystania!

Projekt Platforma Żywnościowa jest projektem strategicznym ujętym w  „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)”.

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badan i Rozwoju w ramach programu „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG realizowany jest przez konsorcjum w składzie:

 • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa – lider projektu,
 • Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy,
 • Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego.

 

Projekt finansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG.

Projekt Platforma Żywnościowa jest realizowany przy współpracy

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Odsłony : 288
Skip to content