Rolniku – złóż do końca stycznia tzw. Informację po realizowanej operacji

sty 17, 2020 | Aktualności, Brak kategorii

Dnia 31.01.2020 roku upływa termin złożenia przez rolnika – beneficjenta poddziałania „Modernizacja gospodarstw rolnych” objętego PROW na lata 2014-2020 tzw. Informacji po realizowanej operacji.

Obowiązek ten wynika z postanowienia §5 ust. 4 Umowy o przyznaniu pomocy: „Beneficjent zobowiązuje się złożyć we właściwym oddziale regionalnym wypełnioną Informację po realizacji operacji,, zgodnie ze wzorem, który dostępny jest w oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej Agencji, w terminie od 1 stycznia do 31 stycznia drugiego roku kalendarzowego liczonego od roku otrzymania płatności końcowej. W przypadku operacji realizowanych przez osoby wspólnie wnioskujące, które ubiegają się wspólnie o pomoc w celu zrealizowania inwestycji zbiorowej, powyższy warunek zobowiązuje się spełnić każda z tych osób. W każdym kolejnym roku w okresie 5 lat liczonym od dnia wypłaty płatności końcowej beneficjent zobowiązuje się do złożenia na każde wezwanie Agencji (nie częściej niż raz w roku) Informacji po realizacji operacji”.

Wzór Informacji… wraz z instrukcją wypełniania dostępny jest w Oddziałach Regionalnych ARiMR oraz na stronie internetowej Agencji www.arimr.gov.pl w zakładce zawierającej dokumenty aplikacyjne właściwe dla przedmiotowego działania.

Na podstawie § 13 ust. 1 Umowy o przyznaniu pomocy, w przypadku niezłożenia informacji po realizacji operacji, zwrotowi podlega 0,5% otrzymanej kwoty pomocy.

Magdalena Milewska

Źródło: www.arimr.gov.pl

Odsłony : 446
Skip to content