Rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej a ubezpieczenie w KRUS

gru 19, 2019 | Aktualności

Rolnik, który planuje rozpocząć pozarolniczą działalność gospodarczą może nadal podlegać ubezpieczeniu w KRUS i tym samym nie będzie podlegał zgłoszeniu do ZUS, jeśli spełni następujące warunki:
– posiada co najmniej 3-letni nieprzerwany okres ubezpieczenia społecznego rolników w pełnym zakresie;
– złoży w KRUS oświadczenie o kontynuowaniu tego ubezpieczenia w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej;
– jednocześnie dalej prowadzi działalności rolniczą lub stale pracuje w gospodarstwie rolnym, obejmującym obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego lub w dziale specjalnym;
– nie jest pracownikiem i nie pozostaje w stosunku służbowym;
– nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty czy też świadczeń z ubezpieczeń społecznych.
Jeśli rolnik spełni wyżej wymienione warunki, to może pozostać w ubezpieczeniu społecznym rolników i nie ma obowiązku zgłoszenia do ZUS z tytułu rozpoczęcia prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.
Rolnik, który prowadzi działalność gospodarczą i nadal podlega ubezpieczeniom w KRUS, opłaca składki w podwójnej wysokości. Pozostaje w tym ubezpieczeniu do 30 czerwca następnego roku. Do dalszego pozostania ubezpieczonym w KRUS istotna będzie kwota należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Nie może przekraczać określonej kwoty granicznej, która wynosi 3376 zł. Kwota ta jest corocznie waloryzowana wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, określonym w ustawie budżetowej za rok, którego kwota dotyczy. Rolnik zobowiązany jest udokumentować kwotę należnego podatku za poprzedni rok zaświadczeniem właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Powinien złożyć takie oświadczenie w KRUS w terminie do 31 maja.
Bibliografia:
1. Art. 5a ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Jarosław Turkowicz

Odsłony : 406
Skip to content