Znamy wyniki konkursu WWF na Rolnika Roku regionu Morza Bałtyckiego 2019

cze 25, 2019 | Aktualności

Zwycięzcami etapu krajowego konkursu Fundacji WWF Polska na Rolnika Roku regionu Morza Bałtyckiego są państwo Marta i Tadeusz Żerańscy z województwa mazowieckiego, którzy prowadzą ekologiczne gospodarstwo w sposób przyjazny środowisku morskiemu, czyli w sposób ograniczający odpływ azotu i fosforu do wód.

Państwo Żerańscy otrzymują nagrodę w wysokości 1 000 euro oraz będą reprezentować Polskę w  międzynarodowej edycji konkursu, którego finał odbędzie się 25-26 września br. w Warszawie podczas konferencji The GreenerAgriculture for Sustainable Sea, GRASS 2019, gdzie rolnicy zawalczą aż o 10 000 euro.

Jury konkursu, złożone z przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Centrum Doradztwa Rolniczego w Radomiu, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz przedstawicieli Fundacji WWF Polska, brało przede wszystkim pod uwagę prośrodowiskowe podejście państwa Żerańskich w prowadzeniu gospodarstwa, które przyczynia się do ochrony wód przed zanieczyszczeniem substancjami biogennymi (związkami azotu i fosforu). Rodzina Żerańskich wdraża przyjazne dla środowiska praktyki, wśród których należy wymienić stworzenie miejsc do przechowywania nawozów naturalnych, nawożenie precyzyjne, stosowanie płodozmianu, płytkiej orki,  poplonów ścierniskowych, wypas bydła na pastwisku od marca do listopada, prowadzenie ewidencji zabiegów agrotechnicznych związanych z nawożeniem azotem, obsiewanie gruntów zbożami ozimymi, które pokrywają glebę w okresie jesienno-zimowym. Ponadto na terenie gospodarstwa znajdują się liczne miedze i kamionki śródpolne, zakrzaczenia i zadrzewienia, zbiorniki wodne oraz trwałe użytki zielone, które nigdy nie były osuszane i przesiewane. Wszystkie grunty zwycięskiej pary rolników położone są na obszarze NATURA 2000, dlatego sposób gospodarowania ma ogromny wpływ nie tylko na jakość wód, ale również na zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz ochronę cennych i zagrożonych w skali całej Europy gatunków ptaków na tym terenie. Rolnicy praktycznie nie ingerują w środowisko, a ekstensywna uprawa roślin oraz hodowla zwierząt, nastawione są na jakość, a nie ilość.

II miejsce oraz nagroda w wysokości 500 euro zostały przyznane pani Monice Klarzak i panu Łukaszowi Stefaniakowi, którzy prowadzą gospodarstwo w sposób konwencjonalny w województwie łódzkim.

III miejsce oraz nagrodę w wysokości 300 euro otrzymał pan Piotr Bruliński prowadzący gospodarstwo konwencjonalne w województwie podlaskim.

Celem konkursu na Rolnika Roku regionu Morza Bałtyckiego, organizowanego pod patronatem Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie i Koalicji Żywa Ziemia, jest promowanie praktyk ograniczających odpływ substancji biogennych z gospodarstwa do wód –  praktyk, które przyczyniają się do zmniejszenia eutrofizacji, ograniczenia zakwitów sinic i zamykania z tego powodu kąpielisk, oraz powstawania w Bałtyku obszarów przydennych z małą ilością tlenu lub tego tlenu pozbawionych, tzw. martwych stref.

Zachęcamy wszystkich właścicieli gospodarstw rolnych znajdujących się w zlewisku Morza Bałtyckiego do wdrożenia, wzorem naszych laureatów, rozwiązań, które ograniczają emisję związków azotu i fosforu, biorą pod uwagę zmianę klimatu, poprawiają jakość wód i przyczyniają się do ochrony gleby oraz różnorodności biologicznej.

Więcej informacji o konkursie i praktykach przyjaznych Bałtykowi znajdą Państwo na: https://www.wwf.pl/rolnikroku oraz https://zdrowybaltyk.pl/.

Marta i Tadeusz Żerańscy – zwycięzcy krajowego etapu konkursu na Rolnika Roku regionu Morza Bałtyckiego 2019 (zdjęcie: A.Sosnowska/WWF)

Żyto ozime, jedna z roślin uprawianych przez państwa Żerańskich (zdjęcie: A.Sosnowska/WWF)

Wypas bydła mlecznego na pastwisku państwa Żerańskich (zdjęcie: A.Sosnowska/WWF)

Rozstrzygnięcie konkursu WWF na Rolnika Roku regionu Morza Bałtyckiego 2019 podczas XX Mazowieckich Dni Rolnictwa (zdjęcie: M.Melaniuk/WWF)

Odsłony : 289
Skip to content