Rozliczenie podatku dochodowego emeryta/rencisty KRUS za 2018 r.

lut 4, 2019 | Aktualności

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny  w Białymstoku informuje, że przekazuje emerytom i rencistom formularze PIT-40A (roczne obliczenie podatku emeryta/rencisty), PIT-11A (informacje o dochodach uzyskanych przez emeryta/rencistę) oraz PIT-11 (informacje o dochodach dla osób, które otrzymały świadczenie należne po osobie zmarłej).

KRUS jako organ rentowy, zgodnie z art. 34 ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991r o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2018r, poz.1509 z późn. zm.) oraz art. 42g ustawy z dnia 4 października 2018r o zmianie ustawy  o podatku od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018r poz.2126) po upływie  roku podatkowego 2018, w terminie do końca lutego 2019 roku sporządza i przekazuje podatnikom uzyskującym dochód z emerytur rolniczych, w tym częściowych lub okresowych emerytur rolniczych, rent rolniczych z tytułu niezdolności do pracy, rent rodzinnych oraz osobom, które pobrały tzw. świadczenie niezrealizowane po osobie zmarłej tj. emeryturę lub rentę przysługującą zmarłemu do dnia jego śmierci (nie dotyczy zasiłków pogrzebowych) stosowny formularz PIT. Dane podatkowe emerytów/rencistów zawarte na formularzach PIT, KRUS przekazuje w formie elektronicznej w terminie do  końca stycznia 2019 roku do urzędu skarbowego właściwego wg miejsca zamieszkania emeryta/rencisty, a w przypadku osób mieszkających za granicą – do urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

W zdecydowanej większości przypadków KRUS rozliczy podatek dochodowy za emeryta lub rencistę, wystawiając formularz PIT-40A.

Jeżeli emeryt/rencista otrzyma z KRUS PIT-40A i poza emeryturą lub rentą wypłacaną z tego organu rentowego w 2018 r. nie osiągnął innego przychodu, który zgodnie z ustawą podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (dochód  z gospodarstwa rolnego nie wchodzi do tego przychodu), to emeryt lub rencista nie ma obowiązku składania w urzędzie skarbowym dodatkowego zeznania podatkowego. Podatek obliczony przez KRUS będzie podatkiem należnym emeryta/rencisty za rok 2018.

Roczne obliczenie podatku dochodowego przez KRUS (otrzymanie formularza podatkowego PIT-40A) nie oznacza, że emeryt/rencista nie może rozliczyć podatku sam w urzędzie skarbowym.

Jeżeli emeryt/rencista zamierza skorzystać z ulg podatkowych bądź z rozliczenia podatku z małżonkiem lub dzieckiem (w przypadku osób samotnych) – sam składa zeznanie podatkowe (formularz PIT-36 lub PIT-37) we właściwym urzędzie skarbowym. Wyżej wymienione zeznanie w urzędzie skarbowym składają również emeryci/renciści, którzy chcą wnioskować o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Należy pamiętać, aby takie zeznanie złożyć w terminie do 30 kwietnia 2019 roku.

 KRUS nie rozliczy podatku dochodowego emeryta/rencisty za 2018 rok i przekaże emerytowi/renciście formularz PIT-11A m.in., gdy:

–    przyznana emerytura/renta była wypłacana tylko przez część 2018 roku,

  • emeryturę lub rentę wypłacała jednostka organizacyjna KRUS, a następnie jednostka organizacyjna ZUS lub odwrotnie,
  • realizowano w danym roku podatkowym ulgę podatkową udzieloną przez urząd skarbowy,
  • złożone zostało oświadczenie o wspólnym opodatkowaniu lub wniosek o niedokonywanie rocznego obliczenia podatku (chyba, że oświadczenie takie emeryt/rencista wycofał w danym roku podatkowym),
  • nastąpił zgon emeryta/rencisty w 2018 roku lub w 2019 roku,
  • emeryt/rencista posiada świadczenie zawieszone.

Emeryt/rencista, który otrzyma PIT-11A lub PIT-11, musi bezwzględnie sam złożyć zeznanie podatkowe we właściwym urzędzie skarbowym (formularz               PIT-36 lub PIT-37), w terminie do 30 kwietnia 2019 roku.

Jednocześnie zwracamy uwagę, że podatku dochodowego od osób fizycznych za 2018 r. nie płacą emeryci/renciści, których roczny przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (ze wszystkich źródeł) nie przekroczył w 2018 roku 8.000 zł. Jednak i w tym przypadku zeznanie podatkowe powinno być złożone w urzędzie skarbowym właściwym miejscu zamieszkania podatnika.

 

 

Odsłony : 288
Skip to content