Restrukturyzacja zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne

lut 4, 2019 | Aktualności

W dniu 8 stycznia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej pod pozycją 33 ukazała się Ustawa o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne.

Restrukturyzacją można objąć długi o charakterze pieniężnym powstałe w związku z prowadzeniem działalności rolniczej przez podmiot który:

– jest osobą fizyczną, osobą prawną,

-ma miejsce zamieszkania albo siedzibę na terytorium RP

– jest właścicielem gospodarstwa rolnego,

– jest małym, średnim lub dużym przedsiębiorstwem,

– co najmniej od 3 lat prowadzi działalność rolniczą

– jest niewypłacalny albo jest zagrożony niewypłacalnością

Zadłużeni rolnicy będą mogli skorzystać z restrukturyzacji zadłużenia w postaci:

– udzielania przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dopłat do oprocentowania udzielanych przez banki kredytów restrukturyzacyjnych,

– udzielania przez ARiMR pożyczek,

– udzielania przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa gwarancji spłaty zaciągniętego w banku kredytu restrukturyzacyjnego,

– przejęcia długu przez KOWR w zamian za przeniesienie własności całości lub części nieruchomości rolnej zadłużonego podmiotu prowadzącego gospodarstwo rolne do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Trzy pierwsze formy pomocy będą uzależnione od przedstawienia planu restrukturyzacji gospodarstwa, zaakceptowanego przez dyrektora wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy. Udzielając pożyczek  i dopłat do kredytów ARiMR będzie przeprowadzała kontrole w zakresie realizacji przez podmiot prowadzący gospodarstwo rolne planu restrukturyzacji.

Kredytu restrukturyzacyjnego będą udzielać w ramach przyznanego im limitu dopłat te banki, które podpiszą z ARiMR umowę.

Łączna wysokość dopłat do oprocentowania kredytu restrukturyzacyjnego nie może przekroczyć:

– 40% kwoty udzielonego kredytu restrukturyzacyjnego;

– 60% kwoty udzielonego kredytu restrukturyzacyjnego dla młodego rolnika i dla podmiotu prowadzącego gospodarstwo rolne, którego większa część gruntów jest położona na obszarach z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami.

Kwota kredytu restrukturyzacyjnego objętego dopłatą do oprocentowania nie może przekroczyć 5 mln zł dla podmiotu prowadzącego gospodarstwo rolne, a okres kredytowania nie może być dłuższy niż 10 lat.

Oprocentowanie kredytu restrukturyzacyjnego może być zmienne i ma stanowić sumę stopy referencyjnej WIBOR ustalanej dla pożyczek na rynku międzybankowym udzielanych na okres 3 miesięcy (WIBOR 3M), zaokrąglonej do drugiego miejsca po przecinku, powiększonej o nie więcej niż 3 punkty procentowe.

Oprocentowanie należne bankowi będzie płacone przez:

1)        kredytobiorcę – w wysokości 2%;

2)        Agencję – w pozostałej części pod warunkiem spłaty rat kredytu przez kredytobiorcę zgodnie z umową kredytu restrukturyzacyjnego oraz realizacji przez kredytobiorcę planu restrukturyzacji.

Zadłużeni będą też mogli skorzystać z udzielanych przez ARiMR pożyczek na sfinansowanie spłaty zadłużenia powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej. Pożyczka będzie udzielana na okres nie dłuższy niż 15 lat w wysokości nieprzekraczającej kwoty zadłużenia podmiotu prowadzącego gospodarstwo rolne wynikającej z planu restrukturyzacji, nie większej jednak niż 5 mln zł. Pożyczki udziela się, w drodze umowy, na wniosek podmiotu prowadzącego gospodarstwo rolne po przedstawieniu zabezpieczenia spłaty, którym może być również ustanowienie hipoteki na nieruchomości, do której dany podmiot posiada tytuł prawny. Oprocentowanie pożyczki jest zmienne i wynosi rocznie nie mniej niż wysokość stopy bazowej opublikowanej przez Komisję Europejską na jej stronie internetowej, obowiązującej w dniu udzielenia pożyczki, powiększonej o 4 punkty procentowe.

Gwarancja spłaty kredytu restrukturyzacyjnego będzie udzielana przez Krajowy Ośrodek bankowi, z którym podmiot prowadzący gospodarstwo rolne zawarł warunkową umowę kredytu restrukturyzacyjnego. Warunkiem jej udzielenia będzie m.in. ustanowienie hipoteki – wpisanej w księdze wieczystej na pierwszym miejscu – na rzecz KOWR na nieruchomości rolnej, której właścicielem jest podmiot prowadzący gospodarstwo rolne. Będzie ona stanowić zabezpieczenie na rzecz Krajowego Ośrodka, na wypadek jego roszczeń wynikających z tytułu wykonania obowiązków gwaranta. Krajowy Ośrodek pobiera jednorazowo prowizję z tytułu gwarancji w wysokości 0,5% kwoty gwarancji.

Czwarta z możliwości stwarzanych przez ustawę to przejęcie przez KOWR długu podmiotu prowadzącego gospodarstwo rolne powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej. Będzie następowało za zgodą wierzycieli, pod warunkiem przeniesienia przez ten podmiot własności całości albo części nieruchomości rolnej wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego prowadzonego przez ten podmiot na rzecz Skarbu Państwa.

Przejęty dług nie może przekroczyć wartości nieruchomości rolnej, pomniejszonej o wysokość sumy hipoteki ustanowionej na tej nieruchomości. Zaspokojenie wierzycieli z tytułu przejęcia długu ma następować w wysokości proporcjonalnej do wartości przejętej nieruchomości rolnej, pomniejszonej o wartość podatku od towarów i usług.

Po przeniesieniu własności nieruchomości rolnej na rzecz Skarbu Państwa dotychczasowy właściciel może skorzystać z prawa pierwszeństwa do:

– dzierżawy tej nieruchomości;

– dzierżawy tej nieruchomości z zapewnieniem dzierżawcy prawa kupna przedmiotu dzierżawy najpóźniej z upływem okresu, na jaki została zawarta umowa dzierżawy;

– nabycia tej nieruchomości po upływie co najmniej pięciu lat od dnia przeniesienia na rzecz Skarbu Państwa własności tej nieruchomości rolnej.

Nieruchomość ta nie może zostać zbyta przed upływem 20 lat od dnia przeniesienia jej własności, z wyłączeniem zbycia na rzecz dotychczasowego właściciela na jego wniosek.

 

                                                                                                          Anna Olędzka

Odsłony : 409
Skip to content