Nabór wniosków na przetwarzanie produktów rolnych

sty 21, 2019 | Aktualności

Wsparcie w kwocie maksymalnej do 500 000 zł. będzie można uzyskać zależnie od podejmowanego działania (wykaz wspieranych działań w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 października 2015r. z późn. zm.)  oraz  do 100 000 zł, w przypadku rolniczego handlu detalicznego.

Nabór ruszy w dniach od 31 stycznia do 1 marca 2019r. o przyznanie pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” w ramach PROW na lata 2014-2020.

Po raz pierwszy pojawia się możliwość zorganizowania przez rolników krótkiego łańcucha dostaw żywności w oparciu o rolniczy handel detaliczny.

Rolniczy handel detaliczny jest formą działalności związaną z produkcją i zbywaniem żywności przez rolników. W ramach takiego handlu możliwe jest m.in. przetwórstwo i zbywanie wytworzonej żywności konsumentom końcowym, a także na rzecz zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego, w tym sklepów, restauracji, stołówek i innych placówek o podobnym charakterze zlokalizowanych na ograniczonym obszarze. Obszar ten obejmuje województwo, w którym ma miejsce prowadzenie produkcji żywności, oraz powiaty lub miasta stanowiące siedzibę wojewody lub sejmiku województwa, sąsiadujące z tym województwem.

O kolejności przysługiwania pomocy decydować będzie suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie kryteriów wyboru operacji określonych w przepisach szczegółowych. Minimalna ilość punktów jaką należy uzyskać, aby znaleźć się na liście osób ubiegających się o przyznanie pomocy finansowej w przypadku działalności wymienionych w rozporządzeniu: 6,5 punktu, natomiast dla osób prowadzących rolniczy handel detaliczny nieco mniej: 4 punkty.

 

O pomoc ubiegać się mogą:

rolnicy, domownicy bądź małżonkowie rolników:

  • podejmujący prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych w ramach co najmniej jednego z rodzajów działalności wymienionych w wykazie wykonywanych rodzajów działalności gospodarczej (nie dotyczy podmiotów ubiegających się o przyznanie pomocy w ramach rolniczego handlu detalicznego);
  • podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie;
  • nie podlegający wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy;
  • zdolni do zrealizowania operacji i osiągnięcia jej celu w terminie określonym we wniosku;
  • posiadający numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
  • wykonujący lub podejmujący wykonywanie działalności w zakresie przetwarzania i zbywania przetworzonych produktów rolnych w ramach rolniczego handlu detalicznego.

Szczegółowe informacje na temat poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” PROW 2014-2020 można uzyskać na stronie www.arimr.gov.pl, oraz w Powiatowych Zespołach Doradztwa Rolniczego.

                                                                                                              Beata Puławska

Odsłony : 243
Skip to content