Rozpoczął się nabór wniosków na dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego roślin rolniczych kategorii elitarny lub kwalifikowany

sty 17, 2019 | Aktualności

Nauka i praktyka rolnicza potwierdzają, że wpływ na wysokość plonowania roślin uprawnych wywierają czynniki genetyczne i środowiskowe. Rolą producenta jest, aby umiejętnie je ze sobą łączyć w celu osiągania żądanych efektów gospodarczych. Niektóre uwarunkowania, w szczególności środowiskowe jak:  klimat, siedlisko nie dają możliwości ingerowania. Natomiast całokształt agrotechniki (w tym: dobór stanowiska, uprawa roli, nawożenie, stosowany materiał siewny, odmiany, ochrona, przestrzeganie terminów wegetacyjnych i faz rozwojowych roślin) to zespół czynników istotnie kształtujących zbiory. Większość z powyższych elementów agrotechnicznych to spory wydatek w produkcji roślinnej. Dlatego, aby wystąpiło żądane plonowanie, nawet w niesprzyjających warunkach, należy zadbać o profesjonalne przystąpienie do zakładania plantacji. Bardzo ważnym czynnikiem plonotwórczym jest używany materiał rozmnożeniowy- do siewu, sadzenia, szczepienia, okulizacji, itp. Wnosi on wiele korzyści, ale tylko pod warunkiem, że jest odpowiedniej jakości tzn. posiadający kategorię kwalifikowany, czyli wyprodukowany bezpośrednio z materiału siewnego kategorii elitarny, przeznaczony do produkcji materiału siewnego kategorii kwalifikowany kolejnych rozmnożeń. Nadzór nad wytwarzaniem materiału siewnego pełni Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa. W dbałości o przyszłe plony zachęca się producentów rolnych, aby nie umykało  uwadze zadbanie o niezmiernie ważne czynniki, którymi są wartość genetyczna odmian roślin uprawnych, pochodzenie materiału siewnego i  regionalna przydatność do uprawy (wg wskazań corocznie publikowanej listy odmian zalecanych).

W ślad za tym-  producenci rolni (w rozumieniu ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności), którzy zużywają do siewu lub sadzenia materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany mogą ubiegać się o dopłaty do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych takim materiałem siewnym gatunków roślin uprawnych określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów. Dopłatami nie są objęte uprawy przeznaczone na przedplon lub poplon. Wysokość pomocy ustala się jako iloczyn deklarowanej we wniosku powierzchni upraw i stawki dopłaty.

W terminie od dnia 15.01.2019 r. do dnia 25.06.2019 r. ARiMR prowadzi nabór wniosków o  przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

Wnioski należy składać do kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

Stawki dopłaty do 1,00ha
Określane są corocznie do dnia 30 września. Wysokość stawek będzie wyliczana z uwzględnieniem powierzchni upraw zadeklarowanych we wnioskach złożonych do BP ARiMR oraz środków finansowych przeznaczonych na ten cel w danym roku budżetowym.

Gatunki roślin uprawnych objęte dopłatami
Dopłatą z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany obejmuje się materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany następujących gatunków roślin uprawnych:

 1. Zboża: jęczmień, owies (nagi, szorstki, zwyczajny), pszenica (twarda, zwyczajna), pszenżyto, żyto;
 2. Rośliny strączkowe: bobik, groch siewny (odmiany roślin rolniczych), łubin (biały, wąskolistny, żółty), soja, wyka siewna;
 3. Ziemniak.

Minimalna ilość materiału siewnego

Minimalna ilość materiału siewnego jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1,00ha powierzchni gruntów ornych, określona jest w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie minimalnej ilości materiału siewnego, jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1,00ha powierzchni gruntów ornych, wynosi w przypadku:

 1. odmiany populacyjnej pszenicy zwyczajnej – 150 kg;
 2. odmiany mieszańcowej pszenicy zwyczajnej – 70 kg albo 1,7 jednostki siewnej;
 3. pszenicy twardej – 150 kg;
 4. odmiany populacyjnej żyta – 90 kg albo 2 jednostki siewne;
 5. odmiany syntetycznej żyta – 80 kg;
 6. odmiany mieszańcowej żyta – 60 kg albo 1,7 jednostki siewnej;
 7. odmiany populacyjnej jęczmienia – 130 kg;
 8. odmiany mieszańcowej jęczmienia – 90 kg albo 2 jednostki siewne;
 9. pszenżyta – 150 kg;
 10. owsa zwyczajnego – 150 kg;
 11. owsa nagiego – 120 kg;
 12. owsa szorstkiego – 80 kg;
 13. łubinu (żółtego, wąskolistnego lub białego) – 150 kg;
 14. grochu siewnego (odmiany roślin rolniczych) – 200 kg;
 15. bobiku – 270 kg;
 16. wyki siewnej – 80 kg;
 17. soi – 120 kg;
 18. ziemniaka – 2000 kg;
 19. mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych sporządzonych z materiału siewnego gatunków lub odmian roślin zbożowych lub pastewnych wymienionych w pkt 1-17 – 140 kg.

Warunki uzyskania dopłaty
O przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany może ubiegać się producent rolny, który:

 1. Złoży w terminie od dnia 15 stycznia do dnia 25 czerwca 2019 r. wniosek o przyznanie dopłaty wraz z wymaganymi załącznikami. Wniosek należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem operatora publicznego na adres BP ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy.
 2. Posiada działki rolne, na których uprawia się gatunki roślin uprawnych objęte dopłatami, o  łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1,00 ha, przy czym za działkę rolną uważa się zwarty obszar gruntu rolnego, na którym jest prowadzona uprawa lub grupa upraw o powierzchni nie mniejszej niż 0,10 ha, wchodzący w skład gospodarstwa rolnego.
 3. Zużył do siewu lub sadzenia materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany na gruntach rolnych będących w jego posiadaniu.

Limit pomocy
Całkowita kwota pomocy de minimis przyznana jednemu producentowi rolnemu nie może przekroczyć wysokości 15 000 euro w okresie trzech lat podatkowych (obrotowych), przy czym jeśli producent rolny jest powiązany osobowo lub kapitałowo z innym/i podmiotem/ami to limit 15 000 euro należy odnieść do „jednego przedsiębiorstwa” w rozumieniu art. 2 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013.

Wniosek i załączniki

Wniosek o przyznanie dopłaty producent rolny składa wraz z załącznikami obowiązkowymi i dodatkowymi.

 Załączniki obowiązkowe:

Oryginał albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika ARiMR kopię:

 • faktury zakupu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany wystawionej od dnia 15 lipca 2018 r. do dnia 15 czerwca 2019 r., pod warunkiem że materiał ten został zużyty w tym okresie do siewu lub sadzenia; i/lub
 • dokumentu wydania z magazynu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany wystawionego w roku, w którym materiał ten został zużyty do siewu lub sadzenia (w terminie od dnia 15 lipca 2018 r. do dnia 15 czerwca 2019 r.), jeżeli producent rolny (przedsiębiorca wpisany do ewidencji przedsiębiorców dokonujących obrotu materiału siewnego lub rolnik prowadzący obrót materiałem siewnym wpisany do ewidencji rolników) zużył materiał siewny do siewu lub sadzenia w posiadanym przez siebie gospodarstwie rolnym.
 • Zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie lub innej pomocy de minimis (pomoc de minimis i pomoc de minimis w rybołówstwie), jakie otrzymał w ciągu 3 lat podatkowych (obrotowych), tj. w roku, w którym złożony został wniosek oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych (obrotowych), albo złożyć oświadczenie o wielkości ww. pomocy de minimis otrzymanych w tym okresie.

 Załączniki dodatkowe:

 • Oświadczenie w sprawie składu mieszanki materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany.
 • Oświadczenie w sprawie mieszanki materiału siewnego sporządzanej we własnym zakresie przez producenta rolnego.
 • Oświadczenie o łącznej powierzchni działek rolnych, obsianych lub obsadzonych gatunkami roślin uprawnych objętych dopłatami.
 • Oświadczenie o położeniu upraw rolnych, które uległy zniszczeniu.

Zmiana stanu faktycznego w stosunku do informacji zawartych w złożonych dokumentach

W przypadku jakichkolwiek zmian dotyczących informacji zawartych w złożonych dokumentach (np. otrzymaniu pomocy de minimis w rolnictwie lub pozostałych pomocy de minimis od innej jednostki organizacyjnej niż ARiMR, błędnych oznaczeń działek, zmiany właściciela gruntów itp.), producenci zobowiązani są niezwłocznie powiadomić o tym Kierownika BP ARiMR. Jeżeli wnioskodawca nie dokona zmian w złożonych dokumentach wszelkie błędy i nieścisłości obciążają producenta rolnego co w skrajnych przypadkach może skutkować odmową przyznania pomocy de minimis w rolnictwie lub odzyskaniem kwot nienależnie lub nadmiernie pobranych.

Formularze:  wniosek o przyznanie dopłaty wraz z instrukcją wypełniania oraz stosowne załączniki dostępne na www: arimr.gov.pl.

Źródło: www.arimr

Anna Szeryńska

PZDR w Siemiatyczach

Odsłony : 274
Skip to content