Kolejne środki z PROW w zasięgu ręki

gru 27, 2018 | Aktualności

Chcesz zbudować płytę  gnojową, zbiornik na nawozy płynne czy  silos na kiszonkę, a może zakupić wóz asenizacyjny? Od  28 grudnia możesz na tego rodzaju inwestycje uzyskać dofinansowanie.

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w dniu 21 grudnia br. ogłosił nabór wniosków z działania „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Termin na składanie wniosków to od dnia 28 grudnia 2018 r. do dnia 25 lutego 2019 r.

Wysokość wsparcia może wynieść aż 60% kosztów kwalifikowalnych, do kwoty maksymalnie  100000 zł. W tym naborze wniosków limit pomocy na gospodarstwo został dwukrotnie zwiększony. 

Pomoc  przysługuje rolnikowi, jeżeli m.in.:

– jest posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 608, z późn. zm.), położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej gospodarstwem;

– w gospodarstwie, którego jest posiadaczem, prowadzi chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, zwanych dalej „zwierzętami gospodarskimi”,  z wyłączeniem chowu lub hodowli drobiu powyżej 40 000 stanowisk lub chowu lub hodowli świń powyżej 2000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior;

– został mu nadany numer identyfikacyjny, w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, przy czym w przypadku rolnika będącego wspólnikiem spółki cywilnej pomoc jest przyznawana, jeżeli m.in. numer identyfikacyjny został nadany spółce.

W ramach działania można zrealizować inwestycję, która zapewni:

a) dostosowanie gospodarstwa do wymagań określonych w Programie działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu przyjętym na podstawie art. 106 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U z 2018 r. poz. 2268.), dotyczących warunków przechowywania:

– nawozów naturalnych wyprodukowanych w gospodarstwie lub

– kiszonek lub

b) doposażenie gospodarstwa w urządzenia do aplikowania nawozów naturalnych, oraz jest związana z produkcją zwierzęcą w zakresie zwierząt gospodarskich.

Pomoc na operację obejmującą inwestycję polegającą na dostosowaniu gospodarstwa do wymagań określonych w programie, dotyczącą warunku przechowywania kiszonek, przyznaje się wyłącznie młodemu rolnikowi na zasadach określonych przepisami rozporządzenia wykonawczego.

Z kolei pomoc na operację obejmującą wyłącznie inwestycję  polegającą na doposażeniu gospodarstwa w urządzenia do aplikowania nawozów naturalnych przyznaje się, gdy w gospodarstwie są spełnione wymagania określone w programie działań, dotyczące warunków przechowywania nawozów naturalnych płynnych.

Wniosek o przyznanie pomocy składa się w Oddziale Regionalnym ARiMR właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji lub za pośrednictwem biura powiatowego ARiMR, znajdującego się na obszarze właściwości miejscowej oddziału regionalnego

Pomoc przysługuje według kolejności ustalonej przez ARiMR przy zastosowaniu kryteriów wyboru operacji. O kolejności przysługiwania pomocy, decyduje suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie kryteriów wyboru określonych w przepisach § 13 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego.

Prezes ARiMR, nie później niż w terminie 50 dni od dnia upływu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez ARiMR, informację o kolejności przysługiwania pomocy w województwie mazowieckim i łącznie w pozostałych województwach.

Zapraszamy do kontaktu z doradcami  Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, którzy udzielą wszelkich szczegółowych informacji i zaoferują pomoc przy sporządzeniu dokumentacji.

Źródło: www.arimr.gov.pl

Arkadiusz Kalinowski

Odsłony : 357
Skip to content