Pomoc gospodarstwom z terenów objętych ASF oraz spółek wodnych

lis 6, 2018 | Aktualności

W terminie od 5 listopada 2018 r. do 4 grudnia 2018 r. przeprowadzony zostanie kolejny nabór wniosków w ramach Poddziałania 5.1 Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof.

Opublikowana 1 października 2018 r. nowelizacja Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2017 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wprowadziła istotne ułatwienia w ubieganiu się o pomoc przez rolników na inwestycje dotyczące zapobiegania rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń, które polegają m.in. na:

  • zwiększeniu obszaru objętego pomocą na teren całej Polski (poprzednio były to obszary wymienione w części I, II lub III załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE z dnia 9 października 2014 r.);
  • zmniejszeniu liczby świń z 300 na 50 (średni stan z 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym przypada dzień rozpoczęcia terminu naboru),
  • rozszerzeniu zakresu udzielanej pomocy o urządzenia do dezynfekcji takie jak brama, kurtyna, tunel lub wykonanie inwestycji umożliwiającej utrzymywanie świń w gospodarstwie rolnym w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, mających oddzielne wejścia oraz niemające bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne.

Kto może ubiegać się o wsparcie 

W zakresie ogłoszonego naboru pomoc przyznaje się:

– rolnikowi, który jest posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na której prowadzi chów lub hodowlę nie mniej niż 50 świń i planuje realizację operacji mającej na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń poprzez: ogrodzenie chlewni wraz z terenem koniecznym do realizacji obsługi świń lub utworzenie lub zmodernizowanie zadaszonej niecki do dezynfekcji,  lub zakup urządzeń do dezynfekcji,  lub przebudowę/remont pomieszczeń  w celu utrzymywania świń w gospodarstwie rolnym w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach;

– spółce wodnej lub związkowi spółek wodnych, na realizację operacji dotyczącej zaopatrzenia w sprzęt do utrzymywania urządzeń wodnych służących zabezpieczeniu gospodarstw rolnych przed zalaniem, podtopieniem lub nadmiernym uwilgoceniem spowodowanym przez powódź lub deszcz nawalny.

Kryteria wyboru i kolejność przysługiwania pomocy

O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów z dokładnością do trzech miejsc po przecinku, przyznanych na podstawie następujących kryteriów wyboru:

W przypadku rolników:

Jeżeli średnia liczba świń w stadzie wynosi: od 50 do 800 świń – przyznaje się od 2 do 6 punktów, przy czym 6 punktów przyznaje się w przypadku gdy liczba świń jest równa 800, a dla pozostałych wartości proporcjonalnie mniej, aż do 2 punktów dla wartości równej 50; od 800 do 1200 świń – przyznaje się od 2 do 6 punktów, przy czym 6 punktów przyznaje się w przypadku gdy liczba świń jest równa 800, a dla pozostałych wartości proporcjonalnie mniej, aż do 2 punktów dla wartości równej 1200; powyżej 1200 świń – przyznaje się 2 punkty; jeżeli operacja dotyczy niecki dezynfekcyjnej – przyznaje się 2 punkty.

Podstawą określenia punktacji są dane zawarte w:

–  rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, o którym mowa w ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt. Liczbę świń ustala się jako iloraz sumy liczby świń utrzymywanych przez rolnika w ostatnim dniu każdego z 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym przypada dzień rozpoczęcia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy i liczby 12;

–  kosztorysie inwestorskim lub projekcie budowlanym dotyczących niecki dezynfekcyjnej, dołączonych do Wniosku w dniu złożenia tego Wniosku.

W przypadku spółek wodnych i związków spółek wodnych:

Jeżeli powierzchnia zmeliorowanych użytków rolnych objętych działalnością spółki wodnej lub związku spółek wodnych wynosi: mniej niż 600 ha – przyznaje się 0 punktów; od 600 do 3600 ha – przyznaje się od 0 do 15 punktów, przy czym 15 punktów przyznaje się w przypadku gdy powierzchnia jest równa 3600 ha, a dla pozostałych wartości powierzchni proporcjonalnie mniej, aż do 0 punktów dla wartości powierzchni równej 600; więcej niż 3600 ha – przyznaje się 15 punktów; jeżeli spółka wodna albo związek spółek wodnych działa na terenie gminy poszkodowanej przez powodzie lub deszcze nawalne co najmniej dwukrotnie od dnia 1 stycznia 1997r. – przyznaje się 2 punkty.

Podstawą określenia punktacji są dane zawarte w:

– uchwale w sprawie budżetu lub planu finansowego spółki wodnej lub związku spółek wodnych na rok, w którym został złożony Wniosek, albo w innym dokumencie określającym powierzchnię zmeliorowanych użytków rolnych objętych działalnością spółki wodnej lub związku spółek wodnych;

– zaświadczeniu wystawionym przez wójta, burmistrza lub prezydenta, że spółka wodna lub związek spółek wodnych działa na terenie gminy poszkodowanej przez powodzie lub deszcze nawalne co najmniej dwukrotnie od dnia 1 stycznia 1997 r. załączonych do wniosku o przyznanie pomocy w dniu jego złożenia.

Wysokość pomocy 

Pomoc jest udzielana w formie refundacji części poniesionych i udokumentowanych kosztów kwalifikowalnych operacji w wysokości do 80% kosztów kwalifikowalnych.

100 tys. zł – w przypadku rolnika, który jest posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzi chów lub hodowlę nie mniej niż 50 świń średniorocznie na nieruchomości położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

500 tys. zł –  w przypadku spółki wodnej lub związku spółek wodnych, jeżeli więcej niż połowę członków spółki stanowią rolnicy posiadający grunty rolne, spółka została utworzona do wykonywania, utrzymania oraz eksploatacji urządzeń służących do ochrony gospodarstw członków spółki wodnej przed powodzią lub melioracji wodnych oraz prowadzenia racjonalnej gospodarki na terenach zmeliorowanych będących w posiadaniu członków spółki wodnej.

Źródło:  www.arimr.gov.pl

 Anna Szeryńska

 PZDR Siemiatycze

Odsłony : 219
Skip to content