Sto tysięcy złotych premii na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej

wrz 25, 2018 | Aktualności

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła kolejny nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”  na obszarach wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Wnioski będzie można składać w terminie 15.10.2018 – 13.11.2018 w Biurach Wsparcia Inwestycyjnego Oddziałów Regionalnych ARiMR. W przypadku Województwa Podlaskiego jest to Biuro Wsparcia Inwestycyjnego Podlaskiego Oddziału Regionalnego w Białymstoku ul. Lipowa 32 A.

Ze wsparcia może skorzystać rolnik, małżonek rolnika, domownik, który podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie nieprzerwanie co najmniej od 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Ponadto ubiegający się o premię nie może prowadzić  w ostatnich 24 miesiącach działalności gospodarczej (być zarejestrowanym w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, lub innych rejestrach). Gospodarstwo rolne w którym pracuje wnioskodawca musi znajdować się na terenie gminy wiejskiej, wiejsko – miejskiej lub miejskiej z tym że, w przypadku dwu ostatnich poza miejscowościami powyżej 5 tys. mieszkańców. Do składanego wniosku należy dołączyć biznesplan z którego wynikać musi między innymi: realność przedsięwzięcia, poniesienie wydatków odpowiadających 100% premii w tym co najmniej70 % na zakup środków trwałych, utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy. Nabywane mogą być tylko nowe maszyny,  urządzenia i środki transportowe.

O kolejności przyznawania wsparcia decydować będzie suma uzyskanych punktów za:  wiek do 40 lat  – 1 pkt, innowacyjność przedsięwzięcia – 2 pkt, poziom bezrobocia do 2 pkt, ilość utworzonych miejsc pracy do 4 pkt, posiadane kwalifikacje zawodowe – 3 pkt. Dodatkowe 2 punkty otrzymują również beneficjenci poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi”. Minimalna ilość punktów wynosi 4.

Po przyznaniu pomocy w ciągu 9 miesięcy należy przystąpić do realizacji biznesplanu co oznacza również zarejestrowanie pozarolniczej działalności gospodarczej i ubezpieczenie się w ZUS, zaprzestanie podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników  i złożenie wniosku o pierwszą płatność (80 tys. zł). O wypłatę drugiej raty (20 tys. zł) wystąpić będzie można po zrealizowaniu założonego w biznesplanie przedsięwzięcia. Działalność gospodarczą na którą pozyskano premię należy prowadzić co najmniej przez pięć lat od daty wypłaty pierwszej raty i przez ten czas podlegać obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu w ZUS.

O wyjaśnienie szczegółów i pomoc w sporządzeniu dokumentacji związanej z tym bardzo ciekawym działaniem PROW można zwrócić się do doradców Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w swoich powiatach, lub w Centrali w Szepietowie tel. 862758929

 

Ryszard Żochowski

Odsłony : 237
Skip to content