Nowe zasady w kredytach klęskowych i obrotowych. Dla kogo kredyt klęskowy ?

wrz 14, 2018 | Aktualności

O preferencyjny kredyt klęskowy będą mogli ubiegać się rolnicy, mikro lub średnie przedsiębiorstwa, a także duże przedsiębiorstwa, którzy ponieśli straty spowodowane suszą. W tym kredycie część odsetek spłaca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Warunkiem niezbędny do skorzystania z tej możliwości jest posiadanie protokołu oszacowania szkód przez komisje powołane przez wojewodów w poszczególnych gminach województwa.

Wysokość oprocentowania kredytów klęskowych jest różne w różnych bankach i kształtuje się następująco:

1. Marża banku: 1,95% – 3,50%

2. Oprocentowanie: 3,65% – 5,20%

3. Oprocentowanie płacone bankowi przez kredytobiorcę:

– ubezpieczonego: 0,50%

– nieubezpieczonego: 2,075% – 2,85%

W/w oprocentowanie będzie obowiązywało do dnia 30.09.2018r.

Kredyty obrotowe

Kredyty obrotowe są przeznaczone na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej takich jak: nawozy mineralne, środki ochrony roślin, pasze, kwalifikowany materiał siewny, lub szkółkarski, do nowych nasadzeń i odnowień, jałówek hodowlanych, loszek hodowlanych, owiec-maciorek, kóz oraz rozpłodników buhajów, knurów, tryków, kozłów i ogierów, z wyłączeniem zakupu na eksport, zakup pszczelich matek użytkowych i reprodukcyjnych. Kredyt ten mogą otrzymać producenci rolni, którzy z prowadzonej produkcji rolnej uzyskali w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o kredyt co najmniej 10 000 zł ze sprzedaży produktów wytworzonych w ramach działalności w zakresie rolnictwa.  Kredyt udzielany będzie w 2018 r. Okres stosowania dopłat Agencji do oprocentowania wynosi maksymalnie 4 lata. Kredytobiorca płaci oprocentowanie kredytu w wysokości 2%. Pozostałą część oprocentowania zapłaci za niego ARiMR. Pomoc Agencji udzielana jest jako pomoc de minimis w rolnictwie. Kwota kredytu nie może przekraczać limitu pomocy de minimis posiadanego przez danego producenta rolnego w okresie trzyletnim (tj. maksymalnie równowartości 15 000 euro). Aby otrzymać kredyt z linii KSP, należy złożyć w banku wniosek wraz z wymaganymi załącznikami.

Wysokość oprocentowania kredytów obrotowych w bankach, które ich udzielają kształtuje się następująco:

1. Marża banku: 3,50%

2. Oprocentowanie: 5,20%

3. Oprocentowanie płacone bankowi przez kredytobiorcę: 2,00%

Źródło : http://www.arimr.gov.pl/

Jerzy Iwaniuk

Odsłony : 317
Skip to content