Premie dla młodych rolników – rusza kolejny nabór

cze 14, 2018 | Aktualności

Wnioski o przyznanie pomocy będzie można składać od 29 czerwca do 30 lipca 2018r. w oddziałach regionalnych ARiMR. Zrobić to będzie można osobiście, za pośrednictwem upoważnionej osoby, lub wysłać rejestrowaną przesyłką nadaną w placówce Poczty Polskiej. W tym ostatnim przypadku o dotrzymaniu terminu decyduje data nadania wysyłki.

 O pomoc może ubiegać się osoba fizyczna, która m.in:

– w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy jest pełnoletnia i ma mniej niż 40 lat;

– jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej;

– posiada kwalifikacje zawodowe wynikające z posiadanego wykształcenia albo wykształcenia i stażu pracy w rolnictwie, bądź zobowiąże się do ich uzupełnienia, z wyłączeniem stażu pracy, w okresie 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy;

– przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy, lecz nie wcześniej niż w okresie 24 miesięcy przed dniem złożenia tego wniosku rozpoczęła prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie o powierzchni użytków rolnych wynoszącej co najmniej 1 ha;

– przedłożyła biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa oraz zobowiązała się do zrealizowania tego biznesplanu w terminie przewidzianym w biznesplanie, lecz nie później niż do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy;

– w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy rozpocznie jako kierujący prowadzenie gospodarstwa.

Pomoc, w pierwszej kolejności będzie przysługiwała wnioskodawcom, którzy uzyskali największą liczbę punktów. Premia jest przyznawana, jeżeli wnioskodawca uzyskał co najmniej 8 punktów.

Wsparcie ma charakter bezzwrotnej premii w wysokości 100 tysięcy złotych wypłacanej w dwóch ratach. Po wydaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu pomocy rolnik otrzymuje 80 proc. premii, a po zrealizowaniu biznesplanu pozostałe 20 proc. Wysokość wydatków na inwestycje w środki trwałe musi wynieść co najmniej 70 proc. kwoty pomocy.

Więcej informacji na stronie http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/100-tys-zl-bezzwrotnej-premii-dla-mlodych-rolnikow-wnioski

Anna Wróblewska

Odsłony : 234
Skip to content