STOP dla przekroczeń norm POZOSTAŁOŚCI środków ochrony roślin w żywności

maj 17, 2018 | Aktualności

Ochrona roślin jest istotnym elementem produkcji roślinnej. Uzyskanie oczekiwanej wysokości i jakości plonu jest bowiem możliwe wyłącznie poprzez zapewnienie odpowiedniej kondycji i zdrowotności roślin. Niestety, chemiczna ochrona roślin często niesie ze sobą ryzyko dla bezpieczeństwa człowieka oraz dla środowiska.

Troska o zdrowie konsumentów wymaga, by płody rolne były bezwzględnie wolne od przekroczeń najwyższych dopuszczalnych pozostałości środków ochrony roślin. Spełnienie powyższych wymagań jest przy tym warunkiem utrzymania wysokiej pozycji polskiej żywności na wspólnym rynku Unii Europejskiej oraz skutecznej ekspansji na rynki państw trzecich.

Dlatego też, będąc producentem:

1) stosuj zasady integrowanej ochrony roślin:

– prowadź stałą lustrację plantacji,

– prawidłowo identyfikuj agrofagi i uwzględniaj progi ekonomicznej szkodliwości,

– wykorzystuj dostępne metody niechemiczne,

– ograniczaj stosowanie środków ochrony roślin do niezbędnego minimum,

– stosuj wyłącznie legalne środki dopuszczone do stosowania w danej uprawie,

– w pierwszej kolejności wybieraj środki, które nie pozostawiają pozostałości lub o szybkim tempie zanikania substancji czynnej,

– przestrzegaj ustalonych dawek, terminów stosowania i okresów karencji,

– prowadź ewidencję zabiegów;

2) korzystaj z profesjonalnego niezależnego doradztwa przy doborze środków ochrony roślin, wykorzystuj metodyki i programy ochrony roślin zamieszczone na Platformie Sygnalizacji Agrofagów (www.agrofagi.com.pl);

3) przestrzegaj obowiązku szkolenia i uzyskaj odpowiednie zaświadczenie aktualne na czas wykonywania zabiegów;

4) wykorzystuj przebadany i skalibrowany sprzęt do stosowania środków ochrony roślin;

5) kupuj środki ochrony roślin wyłącznie w zarejestrowanych punktach obrotu i przechowuj dowody ich zakupu;

6) zapobiegaj znoszeniu środków na uprawy sąsiednie; pamiętaj, że sąsiad ma prawo żądać informacji o planowanych zabiegach z użyciem środków ochrony roślin;

7) nieprawidłowości przy obrocie i stosowaniu środków ochrony roślin zgłaszaj Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa;

8) pamiętaj, że odpowiadasz za bezpieczeństwo żywności wprowadzanej do obrotu;

9) zapewnij identyfikowalność każdej partii żywności (traceability) – ułatwi to ewentualny proces wycofywania tylko tych produktów, które nie spełniają wymagań.

Będąc dystrybutorem:

1) kupuj płody rolne od wiarygodnych dostawców;

2) pamiętaj, że w ramach systemów kontroli wewnętrznej możesz podejmować różne działania np. kontrolować dostawców, zlecać wykonanie badań na obecność pozostałości środków ochrony roślin w żywności kwalifikowanym próbobiorcom i akredytowanym laboratoriom. Kupując towar możesz również żądać od dostawcy dostarczenia wyników takich badań. Ewentualne niezgodności zgłaszaj Państwowej Inspekcji Sanitarnej;

3) zapewnij identyfikowalność każdej partii żywności (traceability). Ułatwi to ewentualny proces wycofywania tylko tych produktów, które nie spełniają wymagań;

4) żywność, która nie spełnia wymagań prawa żywnościowego, nie powinna znajdować się w obrocie. O stwierdzeniu niezgodności oraz o podjętych działaniach przez przedsiębiorcę (tj. wycofanie, wstrzymanie obrotu, etc.) należy poinformować terenowe organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

UWAGA!

Produkty niespełniające norm dotyczących pozostałości środków ochrony roślin nie mogą być wprowadzane do obrotu ani jako żywność ani jako pasza dla zwierząt, z których pozyskuje się mięso i inne produkty żywnościowe.

Podmioty odpowiedzialne za naruszenie przepisów podlegają sankcjom karnym i administracyjnym.

Odsłony : 236
Skip to content