Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż zielonki „na pniu” (II przetarg)

maj 7, 2018 | Aktualności

Dyrektor Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż zielonki „na pniu” w 2018 r. z działek zlokalizowanych na terenach Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, o łącznej powierzchni 22,85 ha.

Wykaz działek wraz z ich powierzchnią oraz potencjalny plon zawiera poniższa tabela:

Nazwa Nr działek ewidencyjnych działek Powierzchnia Potencjalny plon
Duże pole część działki nr 4/2 – 7,76 ha;

część działki nr 5 – 0,63 ha;

część działki nr 7 – 3,84 ha.

12,23 ha 250 dt/ha
Małe pole część działek nr 7/2 i 7/3 – 3,95 ha. 3,95 ha 200 dt/ha
Plac wystawowy 10/1; 10/3; 10/4; 12/2; 12/3; 12/4; 8/2; 8/3; 8/4; 9/2 6,67 ha 120 dt/ha
Razem 22,85 ha  

Warunki sprzedaży zielonki „na pniu”:

1) Zbiór zielonki przed imprezami targowymi wyszczególnionymi w ogłoszeniu ma się odbyć bez względu na warunki pogodowe.

2)Wszystkie pola przeznaczone do zbioru zielonki mogą być wykorzystywane przez PODR na organizowane imprezy targowe i parkingi w trakcie organizowanych imprez.

Kalendarz imprez targowych:

23 – 24 czerwca 2018 r.
X Ogólnopolska Wystawa Bydła Hodowlanego, XXV Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych, Dni z Doradztwem Rolniczym
9 września 2018 r.
Podlaski Dzień Kukurydzy, Podlaski Konkurs Orki
6 – 7 października 2018 r.
Jesienne Targi Ogrodnicze, Targi Leśne „Las i My”

Terminy obowiązkowego koszenia i zbioru zielonki przed targami:

1) „Wystawa Zwierząt Hodowlanych”:

– Plac wystawowy – od 8 czerwca do 14 czerwca,

– Małe pole – od 14 czerwca do 19 czerwca,

– Duże pole – od 14 czerwca do 19 czerwca;

2) „Podlaski Dzień Kukurydzy”:

– Plac wystawowy – od 3 września do 7 września – dz. nr 10/1, pozostałe działki wg uznania „Odbiorcy”

– Małe pole – od 3 września do 6 września,

– Duże pole – od 3 września do 6 września – z wyjątkiem dz. nr 4/2, z której „Odbiorca” może zebrać zielonkę w terminie dogodnym dla siebie;

3) Targi Ogrodnicze „Jesień w sadzie i ogrodzie”, Targi Leśne „Las i My”:

– Plac wystawowy – od 24 września do 29 września,

– Małe pole – od 24 września do 29 września

– Duże pole – od 24 września do 29 września.

W przypadku nie wykonania zbioru zielonki w przewidzianych terminach, PODR Szepietowo zastrzega sobie prawo do zbioru zielonki na koszt „Odbiorcy”. Poza terminami wyznaczonymi przez PODR Szepietowo „Odbiorca” może zbierać zielonkę wg własnego uznania. Terminy koszenia zielonki mogą być zmienione po uzgodnieniu z PODR Szepietowo.

Jednostki/osoby zainteresowane przetargiem, po zapoznaniu się z regulaminem przetargu, proszone są o składanie pisemnych ofert.

Dane konieczne do przygotowania oferty zawarto w regulaminie przetargu oraz we wzorze umowy.

Pisemną ofertę podpisaną przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli należy złożyć w sekretariacie Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo, z podaniem ceny całkowitej do dnia 14 maja 2018 r., do godziny 10:00. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona oferentowi po zakończeniu przetargu bez jej otwierania.

Oferty winny być umieszczone w zamkniętych kopertach, na których oprócz adresata należy dopisać: „Oferta na zbiór zielonki. Nie otwierać do 14 maja 2018 r., do godziny 10:15”. Oferta musi być sporządzona na załączonym druku stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu przetargu.

Działki objęte niniejszym przetargiem można oglądać w dni robocze, w godzinach 8:00 – 15:00, po uprzednim telefonicznym umówieniu się z osobą wyznaczoną do kontaktu.

Do oferty należy załączyć czytelnie podpisany projekt umowy, stanowiący załącznik nr 2 do regulaminu przetargu.

Niezłożenie w/w dokumentów będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 14 maja 2018 r. o godz. 10:15 w siedzibie Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo, pok. Nr 4. Podczas otwarcia mogą być obecni wszyscy oferenci.

Dokumenty przetargowe można pobrać ze strony http://wodr.pbip.pl/ lub odebrać w sekretariacie PODR w Szepietowie.

Oferta wiąże oferenta przez okres 30 dni od daty składania ofert.

Oceniane będą tylko ważne oferty. Przetarg wygrywa oferent, który zaoferuje najwyższą cenę. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przystąpi do niego chociaż jeden uczestnik.

Warunki udziału w przetargu oraz ogłoszenie mogą być zmienione przez PODR w terminie do 3 dni przed terminem składania ofert. Przetarg może zostać unieważniony na każdym etapie postępowania bez podawania przyczyn.

Przedmiot przetargu oglądać można w PODR w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo, w godzinach od 8:00 – 15:00, po uprzednim telefonicznym umówieniu się z osobą wyznaczoną do kontaktu.

Osoby upoważnione do kontaktu:

– Michał Godlewski – tel. nr 692 826 633

– Łukasz Mioduszewski – tel. nr 503 545 900

Więcej informacji, dokumenty dostępne pod adresem:

http://wodr.pbip.pl/?event=informacja&id=990

Odsłony : 252
Skip to content