Złóż wniosek o udzielenie pożyczki

kwi 25, 2018 | Archiwum aktualności

Producenci mleka, świń lub owoców i warzyw mogą złożyć wniosek o udzielenie pożyczki na sfinansowanie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym, powstałych od dnia 7 sierpnia 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2016 r., w związku z prowadzeniem produkcji mleka, świń lub owoców i warzyw.

Wniosek należy złożyć w Biurze Powiatowym ARiMR, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta, w nieprzekraczalnym terminie do 15 października 2016 r. wraz z:

  1. kopiami decyzji lub zaświadczeń potwierdzających powstanie nieuregulowanych należności w okresie od dnia 7 sierpnia 2014 r. do 30 kwietnia 2016 r.,
  2. aktualnymi zaświadczeniami o stanie należności (wystawionymi nie wcześniej niż 30 dni przed datą złożenia wniosku o pożyczkę),
  3. oświadczeniem o uzyskaniu przychodów niewystarczających na sfinansowanie nieuregulowanych należności na formularzu określonym w załączniku do wniosku o pożyczkę,
  4. kopiami rachunków lub faktur VAT potwierdzającymi uzyskiwanie obniżonych przychodów z powodu spadku cen sprzedaży mleka, świń lub owoców i warzyw (po jednym rachunku lub fakturze VAT z dnia 07.07.2014 r. oraz z dnia 30.04.2016 r., a jeśli nie były wówczas wystawiane, to pierwsze rachunki lub faktury VAT wystawione po tych dniach w tym samym roku – odpowiednio w 2014 r. i 2016 r.),
  5. w przypadku, gdy wnioskodawca pozostaje w związku małżeńskim i pomiędzy małżonkami istnieje rozdzielność majątkowa – dokumentem potwierdzającym ten fakt, tj. wyrokiem sądu lub umową o ustanowieniu rozdzielności majątkowej zawartej w formie aktu notarialnego,
  6. w przypadku, gdy wnioskodawcę reprezentuje pełnomocnik – pisemnym pełnomocnictwem do reprezentowania wnioskodawcy.

Definicja należności budżetowych:

http://www.arslege.pl/niepodatkowe-naleznosci-budzetowe-o-charakterze-publiczno-prawnym/k53/a19767/

Źródło informacji:

http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/rusza-nowa-pomoc-dla-producentow-mleka-swin-owocow-i-warzyw.html

 Katarzyna Kruszewska

Skip to content