Zasady wypłaty rekompensat z tytułu wystąpienia afrykańskiego pomoru świń

kwi 25, 2018 | Archiwum aktualności

Do dnia 30 maja 2014 r. można składać wnioski o udzielenie pomocy finansowej w ramach nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny. Wnioski należy składać do oddziału terenowego ARR właściwego ze względu na miejsce siedziby stada, z którego pochodzą świnie dostarczone do uboju.

O pomoc finansową mogą ubiegać się producenci świń, prowadzący ich chów w gospodarstwach położonych na obszarze zakażonym, określonym w załączniku do decyzji wykonawczej UE przyjętej w tej sprawie. Ponadto zwierzęta musiały być utrzymywane w gospodarstwie na dzień 26.02.2014 r. lub od dnia ich urodzenia (dotyczy sztuk urodzonych po 26.02.2014 r.) i sprzedane do rzeźni w okresie od 26.02.2014 r. do 25.05.2014 roku. Do wniosku o pomoc należy dołączyć kopie faktur, świadectw, pozwoleń na przemieszczanie zwierząt (poświadczone za zgodność z oryginałem przez rolnika własnoręcznym podpisem) oraz specyfikację świń dostarczonych do uboju.

Pomoc finansowa przysługuje w odniesieniu do następujących kategorii świń:

 

  1. lochy o masie co najmniej 160 kg,
  2. pozostałe świnie żywe o masie 50 kg i więcej.

 

Pomoc naliczana będzie wg stawki pomocy wynoszącej 35,7 Euro/100 kg masy tuszy uzyskanej dostarczonych do uboju zwierząt.

Szczegółowe informacje odnośnie pomocy, wzór wniosku oraz zasięg terytorialny objęty ograniczeniami, ustanowiony w decyzjach wykonawczych KE oraz okresy ich obowiązywania w załączeniu.

Tadeusz Kruszewski

Warunki udzielania pomocy finansowej w ramach nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny

Wniosek o udzielenie pomocy finansowej w ramach nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny

Zasięg terytorialny obszaru objętego ograniczeniami, ustanawianego w decyzjach wykonawczych KE oraz okresy ich obowiązywania

Skip to content