Wsparcie rynku mleka i wieprzowiny – ostatni dzień na złożenie wniosku

kwi 25, 2018 | Archiwum aktualności

Rolnicy mogą składać wnioski o udzielenie wsparcia z tytułu nadzwyczajnej pomocy w sektorach hodowlanych. Wsparcie będzie udzielone na wniosek rolnika złożony do 18 marca 2016 r. do Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta.

Wsparcie zostanie udzielone w sektorze mleka i przetworów mlecznych oraz sektorze wieprzowiny.

Producent mleka może ubiegać się o pomoc jeśli:

– w roku kwotowym 2014/2015 wprowadził do obrotu mleko w ilości nie mniejszej niż 15000 kg

– w dniu złożenia wniosku o udzielenie wsparcia posiada co najmniej 3 krowy typu użytkowego mlecznego lub kombinowanego, w wieku przekraczającym 24 miesiące, zgłoszone do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt.

Przy ustalaniu ilości mleka uwzględnia się:

– ilość mleka wprowadzonego do obrotu przez producenta w roku kwotowym 2014/2015 po przeliczeniu na mleko o referencyjnej zawartości tłuszczu;

– ilości mleka lub przetworów mlecznych wprowadzonych do obrotu w roku kwotowym 2014/2015 po przeliczeniu na ilość mleka z zastosowaniem współczynników równoważności.

Wsparcie zostanie udzielone do ilości kg mleka nie większej niż 300 000 kg.

Jednocześnie nadzwyczajne wsparcie jest kierowane także do producentów świń. Jest udzielane rolnikowi jeżeli:

– w dniu 30 września 2015 r. posiadał nie więcej niż 2000 świń;

– w okresie od 1 października 2015 r. do 7 stycznia 2016 r. co najmniej 5 świń sprzedanych przez tego producenta zostało poddanych ubojowi w rzeźni;

– w okresie od 1 października 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. sprzedał z przeznaczeniem do uboju co najmniej 5 i nie więcej niż 2000 świń objętych kodem CN 0103 92 19 lub loch objętych kodem CN 0103 92 11.

Wsparcie jest udzielane na wniosek producenta mleka lub producenta świń w drodze decyzji administracyjnej, przez dyrektora OT ARR, w terminie 3 miesięcy od dnia, w którym upływa termin składania wniosków.

Do wniosku producent mleka dołącza oświadczenie o liczbie krów typu użytkowego mlecznego lub kombinowanego, w wieku przekraczającym 24 miesiące, zgłoszone do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt posiadanych w dniu składania wniosku.

Natomiast producent świń składa wraz z wnioskiem:

– oświadczenie o liczbie świń posiadanych w stadzie w dniu 30 września 2015 r.,

– oświadczenie o liczbie świń objętych kodem CN 0103 92 19 oraz loch objętych kodem CN 0103 92 11 sprzedanych w okresie od 1 października 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. z przeznaczeniem do uboju,

– faktury lub faktury VAT RR potwierdzające sprzedaż świń w okresie od 1 października 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. lub kopie tych faktur.

Ponadto w przypadku gdy producent mleka lub producent świń jest spadkobiercą, innym następcą prawnym lub stał się posiadaczem gospodarstwa poprzez umowę sprzedaży, dzierżawy lub inną formę należy dołączyć stosowne dokumenty.

Środki finansowe z tytułu wsparcia Agencja wypłaci najpóźniej do dnia 30.06.2016 r., zgodnie z art. 1 ust. 1 rozporządzenia 2015/1853 z dnia 15 października 2015 r. (Dz. Urz. UE L 271 z 16.10.2015, str. 25)

Szczegółowe warunki, wnioski i dokumenty o udzielenie wsparcia

Oliwia Pawłowska

Źródło:

arr.gov.pl

Dz. U. 2016 poz. 141 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowej nadzwyczajnej pomocy dla rolników w sektorach hodowlanych

Skip to content