Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” w ramach PROW 2014-2020

kwi 25, 2018 | Archiwum aktualności

Do 29 stycznia 2016 roku trwa nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” PROW 2014-2020.

Zgodnie z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Agencja Rynku Rolnego jest odpowiedzialna za administrowanie działaniem „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych” wdrażanych w ramach poddziałania:

„Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości”, które ma na celu zwiększenie uczestnictwa rolników w unijnych i krajowych systemach jakości.

Wnioski o przyznanie pomocy składne będą od 1 grudnia 2015 r. do 29 stycznia 2016 r. w oddziale terenowym Agencji Rynku Rolnego, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy. Można je składać osobiście, przez upoważnioną osobę lub przesyłką rejestrowaną do dyrektora oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego.

Pomoc będzie przyznawana rolnikowi aktywnemu zawodowo, który wytwarza produkty przeznaczone, bezpośrednio lub po przetworzeniu, do spożycia przez ludzi, w ramach unijnych lub krajowych systemów jakości. Pomoc finansowa w ramach poddziałania „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” ma na celu wsparcie rolników przystępujących do unijnych lub krajowych systemów jakości i będzie udzielana jako roczna płatność motywująca, przez okres 3 lat. Wsparcie nie będzie mogło przekroczyć limitu określonego dla każdego z systemów jakości, określonego w rozporządzeniu.

Aby ubiegać się o przyznanie pomocy, należy wytwarzać produkty:

 • których nazwy zostały wpisane do rejestru gwarantowanych tradycyjnych specjalności, o którym mowa w art. 22 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (Dz.Urz. UE L 343 z 14.12.2012, str. 1) lub rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych, o którym mowa w art. 11 tego rozporządzenia, lub
 • objęte systemem rolnictwa ekologicznego, zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz.Urz. UE L 189 z 20.07.2007, str. 1, z późn. zm.), lub
 • objęte systemem ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych wyrobów winiarskich, o których mowa w części II tytule II rozdziale I sekcji 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz.Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1308/2013”, lub
 • integrowanej produkcji roślin w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz.U. z 2015 r. poz. 547), lub
 • zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Jakość Tradycja”, lub
 • zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Quality Meat Program”, lub
 • zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Pork Quality System”, lub
 • zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Quality Assurance for Food Products” – „Tuszki, elementy i mięso z kurczaka, indyka i młodej polskiej gęsi owsianej”, lub
 • zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Quality Assurance for Food Products” – „Kulinarne mięso wieprzowe”, lub
 • zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Quality Assurance for Food Products” – „Wędliny”.

Z pomocy w ramach działania może skorzystać rolnik, który:

 • nie korzystał lub nie korzysta ze wsparcia w ramach działania „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013,
 • nie ubiega się o przyznanie kwoty przeznaczonej na refundację kosztów transakcyjnych poniesionych z tytułu kontroli gospodarstwa w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem oraz któremu kwota ta nie została przyznana,
 • jest posiadaczem co najmniej 1 ha użytków rolnych w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. e rozporządzenia nr 1307/2013,
 • otrzymał jednolitą płatność obszarową w ramach systemów wsparcia bezpośredniego za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy albo w którym składa wniosek o przyznanie pomocy oraz złoży oświadczenie, że będzie ubiegał się o przyznanie jednolitej płatności obszarowej w ramach systemów wsparcia bezpośredniego za kolejne lata, w których zostanie objęty pomocą.

Pomoc jest udzielana w formie refundacji poniesionych kosztów:

 • kontroli, po której wydawany jest stosowny certyfikat,
 • składki na rzecz grupy producentów,
 • zakupu specjalistycznych publikacji,
 • zakupu pułapek feromonowych, barwnych i lepowych w przypadku IP.

O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów, przyznanych na podstawie następujących kryteriów wyboru operacji.

Łączna wysokość pomocy przyznanej beneficjentowi, ze względu na prowadzenie produkcji w ramach więcej niż jednego systemu jakości może wynieść w każdym okresie pomocy nie więcej niż równowartość 2 000 euro.

Formularze wniosku o przyznanie pomocy oraz wniosku o płatność wraz z instrukcjami ich wypełniania oraz dodatkowe informacje dotyczące możliwości skorzystania ze wsparcia w ramach tego poddziałania, zamieszczone zostały na stronie internetowej Agencji Rynku Rolnego.

Źródło:

– Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego PROW 2014-2020

– www.arr.gov.pl

                                                                                                                 Jarosław Karp

 

 

 

Skip to content