Środki podejmowane w związku z wystąpieniem ASF

kwi 25, 2018 | Archiwum aktualności

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 26 lutego 2014 r.  wydał rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń, które na obszarach objętych ograniczeniami nakazuje:

 

 1. utrzymywanie świń w gospodarstwie w sposób wykluczający kontakt z wolno żyjącymi dzikami;

 2. sporządzenie przez posiadaczy świń spisu posiadanych świń, z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki, oraz bieżące aktualizowanie tego spisu;

 3. karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących;

 4. wyłożenie przed wjazdami i wejściem do gospodarstw i pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie, oraz przed wyjazdami i wyjściami z tych gospodarstw i pomieszczeń mat dezynfekcyjnych oraz na stałe utrzymywanie wyłożonych mat w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego;

 5. stosowanie przez osoby mające kontakt z dzikami środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w tym odkażanie rąk i obuwia;

 6. bieżące oczyszczanie i odkażanie narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanych do obsługi świń.

Jednocześnie zastał nałożony nakaz oczyszczania i odkażania środków transportu, które były użyte do transportu świń na obszarze objętym ograniczeniami lub z tego obszaru, po każdym transporcie.

Przemieszczenia świń na obszarze objętym ograniczeniami i z tego obszaru jest możliwe jedynie po zaopatrzeniu świń w świadectwo zdrowia wystawiane przez urzędowego lekarza weterynarii na podstawie badania klinicznego świń przeprowadzonego nie więcej niż 24 godziny przed wysyłką tych świń.

Obszarem objętym ograniczeniami wynikającymi z wystąpieniem ASF u dzików są w województwie podlaskim: powiat sejneński, w powiecie augustowskim gminy Płaska, Lipsk i Sztabin, powiat sokólski, w powiecie białostockim gminy Czarna białostocka, Supraśl, Zabłudów, Michałowo i Gródek, oraz powiaty hajnowski, bielski i siemiatycki; w województwie mazowieckim powiat łosicki; w województwie lubelskim powiaty bialski i włodawski.

Na obszarze objętym ograniczeniami zakazuje się:

 1. wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, zwłok dzików, tusz dzików, części tusz dzików i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego pochodzących o dzików oraz materiałów i przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem afrykańskiego pomoru świń;

 2. organizowania targów, wystaw, pokazów i konkursów zwierząt z udziałem świń;

 3. prowadzenia działalności nadzorowanej w zakresie skupu świń;

 4. polowań i odłowów zwierząt łownych, bez zgody powiatowego lekarza weterynarii;

 5. dokarmiania dzików.

Przemieszczenia świń:

 • na obszarze objętym ograniczeniami odbywają się wyłącznie do gospodarstwa lub rzeźni po uzyskaniu pozwolenia od powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce pochodzenia świń;

 • z obszaru objętego ograniczeniami poza ten obszar odbywa się bezpośrednio do gospodarstwa albo rzeźni wyłącznie po uzyskaniu pozwolenia od powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce pochodzenia świń. Świnie przemieszczane do gospodarstwa położonego poza obszarem objętym ograniczeniami poddaje się kwarantannie w gospodarstwie przeznaczenia przez 21 dni od dnia przywozu świń do tego gospodarstwa;

 • spoza obszaru objętego ograniczeniami do gospodarstwa lub rzeźni położonych na obszarze objętym ograniczeniami jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pozwolenia powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce przeznaczenia świń.

Rozporządzenie reguluje również warunki postępowania w przypadku odstrzałów dzików.

Jednocześnie PODR w Szepietowie informuje, że w dniu 27 lutego 2014 r. Wojewoda Podlaski wydał rozporzadzenie Nr 3/2014 uchylające rozporządzenie w sprawie zarządzenia środków w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagrożeniem wystąpienia afrykańskiego pomoru świń na obszarze przekraczającym obszar jednego województwa (Dz. Urz. Województwa Podlaskiego z dnia 27 lutego 2014 r., poz. 919)

W celu uzyskania bieżących informacji związanych z sytuacją dotyczącą afrykańskiego pomoru świń proszę zgłaszać się do pracowników Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie lub właściwego Powiatowego Biura Doradztwa Rolniczego, bądź odwiedzać stronę internetową www.odr.pl.

Źródło: Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lutego 2014, poz. 247

Oliwia Pawłowska

Skip to content