„Przetwórstwo i marketing produktów rolnych” – nabór już w lipcu

kwi 25, 2018 | Archiwum aktualności

Jak informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na swojej stronie internetowej, w najbliższym czasie, bo już w lipcu, planowane jest udzielenie wsparcia z wykorzystaniem środków unijnych w ramach programu „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych”.

Pomoc będzie udzielana na materialne i niematerialne inwestycje dotyczące przetwarzania i wprowadzania do obrotu na poziomie handlu hurtowego produktów rolnych. Pomocą finansową będą objęte inwestycje w sektorach przetwórstwa: mleka, mięsa (z wyjątkiem uboju o dużej skali), owoców i warzyw (z wyjątkiem produkcji napojów winopodobnych i winopochodnych), zbóż (z wyjątkiem produkcji słodu), ziemniaków, jaj, miodu, lnu i konopi, roślin oleistych, wysokobiałkowych. Ponad to inwestycje w zakresie przetwórstwa roślin na produkty wykorzystywane na cele energetyczne
(np. produkcja pelletów) a także usługowe zamrażanie wraz z przechowywaniem produktów rolnych.

Koszty kwalifikowalne obejmą:

– koszty budowy, modernizacji lub przebudowy budynków produkcyjnych lub magazynowych i budowli stanowiących infrastrukturę zakładów przetwórstwa, niezbędną do wdrożenia inwestycji w zakresie zakupu maszyn i urządzeń lub infrastruktury służącej ochronie środowiska,

– koszty zakupu (wraz z instalacją) lub leasingu zakończonego przeniesieniem prawa własności:

* maszyn lub urządzeń do przetwarzania, magazynowania lub przygotowania produktów   do sprzedaży,

* aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji lub magazynowania,

* urządzeń służących poprawie ochrony środowiska,

– koszty zakupu oprogramowania służącego zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz sterowaniu procesem produkcji i magazynowania,

– koszty wdrożenia procedury certyfikowanych systemów zarządzania jakością,

– opłaty za patenty i licencje,

– koszty ogólne tj.: przygotowania dokumentacji technicznej projektu, przygotowania biznesplanu, nadzoru urbanistycznego, architektonicznego, budowlanego lub konserwatorskiego.

Kryteria wyboru będą uwzględniać operacje dotyczące w szczególności:

– grup lub organizacji producentów oraz związków grup lub zrzeszeń organizacji producentów, spółdzielni,

– młodych rolników, tj. rolników poniżej 40. roku życia, podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie – dotyczy podmiotów składających wnioski w naborze tematycznym, dotyczącym wsparcia rozpoczynania działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa produktów rolnych,

– wnioskodawców zaopatrujących się w surowce do produkcji na podstawie długoterminowych umów, zawartych bezpośrednio z producentami rolnymi, na poziomie przekraczającym 50% całkowitej ilości nabywanych produktów rolnych,

– innowacyjności, ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu,

– wnioskodawców uczestniczących we wspólnotowych lub krajowych systemach jakości lub przetwarzających produkty rolne pochodzące bezpośrednio od producentów ekologicznych,

– realizacji inwestycji w gminach należących do powiatów o najwyższym poziomie bezrobocia w kraju,

– wybranych sektorów przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych.

Kwoty i stawki wsparcia:

Poziom pomocy wynosić będzie maksymalnie 50% kosztów inwestycji kwalifikującej się do wsparcia. Maksymalna wysokość jaka może zostać przyznana dla jednego beneficjenta wynosić bedzie 3 mln zł, zaś w przypadku grup producentów rolnych lub zrzeszeń organizacji 15 mln zł. Minimalna wysokość pomocy przyznana na realizację jednej operacji wynosić będzie 100 000 zł. W przypadku operacji realizowanych przez rolników składających wnioski w naborze tematycznym dotyczącym wsparcia rozpoczynania działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa produktów rolnych, maksymalna kwota pomocy może wynieć 300 000 zł.

Pomoc może być przyznana, jeżeli spełnione są następujące warunki:

1) wnioskodawca jest zdolny do realizacji i utrzymania planowanego przedsięwzięcia, co weryfikowane jest na podstawie analizy danych ekonomicznych dotyczących dotychczasowej działalności gospodarczej oraz projekcji finansowych zawartych w biznesplanie.

2) wnioskodawca deklaruje, iż po zakończeniu realizacji operacji będzie zaopatrywał się w co najmniej 50% całkowitej ilości surowców niezbędnych do produkcji na podstawie umów długoterminowych (co najmniej 3-letnich), zawieranych bezpośrednio z:

   -rolnikami

   -grupami lub organizacjami producentów,

   – związkami grup lub zrzeszeniami organizacji producentów lub

   -podmiotami wstępnie przetwarzającymi produkty rolne.

 

Źródło:

http://prow2014-2020.pl

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

http://www.minrol.gov.pl

Joanna Tarlecka

Skip to content