Nowe zasady programu bioasekurcji

kwi 25, 2018 | Archiwum aktualności

Wprowadzono zmiany w rozporządzeniu w „Programie bioasekuracji mającej na celu zapobieganie szerzenie się afrykańskiego pomoru świń” z dniem 26 maja 2016 roku dla gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną w województwie podlaskim.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539, z późn. zm.) Główny Lekarz Weterynarii opracował program bioasekuracji mający na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń. Program został wprowadzony w życie 3 kwietnia 2015 roku na mocy rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wprowadzenia „Program bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń” na lata 2015-2018 (Dz. U poz. 517). W dniu 11 maja 2016 r. nastąpiła zmiana rozporządzenia w sprawie wprowadzenia „Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń” na lata 2015-2018 (Dz. U poz. 679).

Zgodnie z znowelizowanym rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 maja 2016 r., w gospodarstwach utrzymujący trzodę chlewną na obszarze województwa podlaskiego w powiatach: białostockim w gminie Zabłudów oraz hajnowskimw gminach Białowieża, Czyże, Hajnówka, Narew i Narewka rolnicy zobowiązani zostali do dostosowania gospodarstw do przestrzegania określonych wymagań dotyczących bioasekuracji w swoich gospodartwach.

Wymagania dotyczące bioasekuracji:

1)zabezpieczenie gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie w systemie otwartym, podwójnym ogrodzeniem, o co najmniej 1,5 m wysokości, na podmurówce lub z wkopanym krawężnikiem

2)wdrożenie programu monitorowania i zwalczania gryzoni;

3) przeprowadzanie okresowych zabiegów dezynsekcji (od kwietnia do listopada każdego roku);

4) prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń, które wjeżdżają na teren gospodarstwa, oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie;

5) zabezpieczenie budynku, w którym są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt domowych;

6) utrzymywanie świń w gospodarstwach w zamkniętych pomieszczeniach, z wyjątkiem świń utrzymywanych w systemie otwartym;

7) zapewnienie aby: osoby mające kontakt ze świniami w gospodarstwie nie utrzymywały własnych świń poza tym gospodarstwem oraz nie zajmowały się dodatkowo obsługą świń w innych gospodarstwach: do budynków, w których są utrzymywane świnie, nie wchodziły osoby postronne i osoby przebywające w budynkach inwentarskich używały odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego.      

Na obszarze województwa podlaskiego, w powiatach: augustowskim w gminie Lipsk, białostockim w gminach Czarna Białostocka, Gródek, Supraśl, Wasilków Michałowo i Zabłudów, sokólskimw gminach Dąbrowa Białostocka, Janów, Krynki, Kuźnica, Nowy Dwór, Sidra, Sokółka i Szudziałowo oraz hajnowskimw gminach Białowieża, Czyże, Hajnówka, Narew i Narewka wprowadza się dodatkowo obowiązek posiadania w gospodarstwie, w którym są utrzymywane świnie, pisemnego planu bioasekuracji obejmującego:

1) dokumentację przestrzegania wymagań określonych w akapicie trzecim w pkt 2-4;

2) rejestr produktów biobójczych używanych w gospodarstwie;

3) program czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i sprzętu mającego kontakt ze świniami;

4) zasady używania oraz czyszczenia i dezynfekcji odzieży ochronnej i obuwia ochronnego.

Termin na dostosowanie gospodarstw do ww. wymagań bioasekuracji jest 10 lipca 2016 r. (tj. 45 dni od dnia wejścia w życie ww. rozporządzenia). Gospodarstwa, które nie będą mogły dostosować się do wymagań mogą składać do powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa oświadczenie, że gospodarstwo nie spełni wymagań określonych w programie bioasekuracji. Po złożeniu oświadczenia, powiatowy lekarz weterynarii, po przeprowadzeniu kontroli w gospodarstwie, wyda decyzję nakazującą zabicie świń utrzymywanych w gospodarstwie lub poddanie ich ubojowi oraz zakaże wprowadzania do gospodarstwa i utrzymywania w nim zwierząt z gatunków wrażliwych przez okres obowiązywania programu, tj. do 31 grudnia 2018 r. Po wydaniu decyzji posiadaczowi świń będzie przysługiwać:

• odszkodowanie za zabite lub poddane ubojowi zwierzęta, wypłacane przez powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa,

• rekompensata za nieprzerwane nieutrzymywanie świń w gospodarstwie, przyznawana w drodze decyzji kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa.

Wniosek o przyznanie rekompensaty należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa, w terminie do 15 września 2016 r. Do wniosku należy dołączyć kopię ww. decyzji wydanej przez powiatowego lekarza weterynarii oraz dokumenty potwierdzające jej wykonanie.

Natomiast gospodarstwa, które utrzymują trzodę chlewną na ww. obszarze i nie dostosowały się w terminie 45 dni od wejścia w życie ww. rozporządzenia, czyli do 10 lipca 2016 r. do wymagań programu bioasekuracji i nie złoży w tym terminie oświadczenia do powiatowego lekarza weterynarii oświadczenia, że gospodarstwo nie spełni tych wymagań programu bioasekuracji, powiatowy lekarz weterynarii, dokona następujących procedur: po przeprowadzeniu kontroli w gospodarstwie, wyda decyzję nakazującą zabicie świń utrzymywanych w gospodarstwie lub poddanie ich ubojowi oraz wyda decyzję zakazującą wprowadzania do gospodarstwa i utrzymywania w nim zwierząt z gatunków wrażliwych przez okres obowiązywania programu, tj. do 31 grudnia 2018 r oraz będzie przysługiwać jedynie odszkodowanie za zabite lub poddane ubojowi zwierzęta, wypłacane przez powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa. Dla gospodarstwa tych nie będzie przysługiwać rekompensata za nieprzerwane nieutrzymywanie świń w gospodarstwie.

Grażyna Janicka

Źrodło: MRiRW, ARiMR

Skip to content