Nabór wniosków na rozwój usług rolniczych

kwi 25, 2018 | Archiwum aktualności

Przypominamy, że trwa nabór na operacje typu „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wniosek należy złożyć do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 29 listopada 2016 roku.

Wsparcie pomocowe dotyczyć będzie:

 1. zakupu nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń do produkcji rolnej z przeznaczeniem do świadczenia usług rolniczych, ale koszt zakupu ciągnika rolniczego może być kosztem w części nieprzekraczającej 50 % pozostałych kosztów kwalifikowalnych,
 2. wdrażania systemu zarządzania jakością,
 3. opłat za patenty i licencje,
 4. kosztów ogólnych np. przygotowania biznesplanu (do wysokości kwoty 10 tys. zł netto) oraz dokumentacji technicznej operacji, w szczególności kosztorysów, ocen lub raportów oddziaływania na środowisko, wypisów i wyrysów z katastru nieruchomości czy projektów technologicznych.

Za dofinansowanie nie kupimy: nieruchomości, rzeczy używanych. Nie uwzględnimy także robót budowlanych, leasingu zwrotnego oraz podatku VAT.

Beneficjentem może być osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych jako mikro- lub małe przedsiębiorstwo przez co najmniej dwa lata przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy.

Podmiot wnioskujący o pomoc z musi mieć zarejestrowaną pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie minimum jednego z poniższych kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD):

01.61.Z ─ Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną;

01.62.Z ─ Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich;

01.63.Z ─ Działalność usługowa następująca po zbiorach

Zawieszenie wykonywania działalności w wyżej wymienionym okresie nie stanowi naruszenia omawianego warunku. Niemniej jednak przedsiębiorca musi udowodnić udokumentowane fakturą VAT lub wydrukiem paragonu fiskalnego, wykonanie usług rolniczych na kwotę co najmniej 20 000 PLN brutto, nie mniej jednak niż po 10 000 PLN brutto w każdym z 12 miesięcznych okresów poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie pomocy.

Na jednego beneficjenta pomoc przyznana w okresie realizacji Programu wynosi 500 000 zł. Pomoc ma formę refundacji części kosztów kwalifikowanych operacji. Refundacji podlegają koszty inwestycji kwalifikującej się do wsparcia, poniesione przez beneficjenta, w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych. Przy czym ubiegający się o wsparcie musi posiadać numer identyfikacyjny producenta. Jeśli wnioskodawca nie dysponuje tym numerem może złożyć wniosek o nadanie tego numeru wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy w ramach ww. poddziałania. Z pomocy wykluczeni są beneficjenci którzy otrzymali wsparcie na „Modernizację gospodarstw rolnych” z PROW 2007-2013. Zgodnie z obowiązującym prawem obowiązek dotyczy wnioskodawcy, a nie małżonka.

O kolejności przysługiwania pomocy decydować będzie suma punktów przyznanych na podstawie następujących kryteriów wyboru:

 1. innowacyjność operacji (2 pkt.),
 2. operacje wpływające korzystnie na ochronę środowiska i oszczędność zasobów, w tym wody i energii (2 pkt.),
 3. operacje realizowane w powiatach o wysokim rozdrobnieniu agrarnym (0-3 pkt.),
 4. podmioty, które nie uzyskały pomocy finansowej w ramach PROW na lata 2007-2013 w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” lub działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” lub działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju”, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach tych działań (2 pkt.).

W przypadku operacji o takiej samej liczbie punktów, o kolejności przysługiwania pomocy decyduje kwota wnioskowanej pomocy, przy czym pierwszeństwo w uzyskaniu pomocy ma operacja z niższą wnioskowaną kwotą pomocy. W przypadku operacji o tej samej liczbie punktów i identycznej wartości wnioskowanej kwoty pomocy, w pierwszej kolejności pomoc przysługuje wnioskodawcy dłużej wykonującemu działalność gospodarczą w zakresie co najmniej jednego z rodzajów działalności gospodarczej określonych w załączniku do rozporządzenia.

Dokumenty aplikacyjne znajdują się na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: www.arimr.gov.pl.

Z tymi dokumentami powinien zapoznać się wnioskodawca :

 1. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
 2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020z dnia 14 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
 3. Poradnik dla wnioskodawców – broszura
 4. Charakterystyka wybranych maszyn i urządzeń
 5. Tabela przedstawiająca punktację dotyczącą rozdrobnienia agrarnego

Bożena Pruszyńska

PODR Szepietowo

Skip to content