Nabór projektów w LGD „Tygiel Doliny Bugu”

kwi 25, 2018 | Archiwum aktualności

Podlaskie Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie informuje, że Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie „Małych projektów” tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

Limit dostępnych środków – 259 702,94 zł (konkurs nr TDB/413/XXI/14).

Termin składania wniosków: od 15 kwietnia 2014 r. do 30 kwietnia 2014 r.

Wnioskodawcy zainteresowani udziałem w konkursie składają wypełnione wnioski w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej oraz elektronicznej (CD) wraz z załącznikami bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”, Drohiczyn, ul. Warszawska 51, lok. 7 w poniedziałek od godz. 8.00 do 16.00, wtorek – piątek od godz. 7.30 do 15.30. Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faxem, e-mailem lub w inny sposób nie będą uwzględniane.

Wprowadzono zakresy tematyczne operacji:
15.1 Podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR:
15.1.3 Organizacja imprez kulturalnych, promocyjnych, rekreacyjnych lub sportowych związanych z promocją lokalnych walorów.
15.2 Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej:
15.2.1 Promocję i organizację lokalnej twórczości kulturalnej lub aktywnego trybu życia, z wyłączeniem remontu i budowy budynków mieszkalnych.
15.2.3 Wyposażenie istniejących świetlic wiejskich oraz innych obiektów, pełniących ich funkcję
15.3 Rozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze objętym LSR: 
15.3.1 Utworzenie lub zmodernizowanie punktów informacji turystycznej, bazy informacji turystycznej oraz stron internetowych związanych tematycznie z ofertą turystyczną obszaru objętego LSR, przygotowanie i wydanie folderów oraz innych publikacji informacyjnych i promocyjnych dotyczących obszaru objętego LSR.
15.3.2 Oznakowanie obiektów małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz wyposażenie obiektów pełniących funkcję turystyczne i rekreacyjne, z wyłączeniem hoteli, moteli, pensjonatów oraz bazy gastronomicznej.
15.5 Promowanie, zachowanie lub oznakowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego:
15.5.3. Kultywowanie: miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów, języka regionalnego i gwary; tradycyjnych zawodów i rzemiosła.
15.5.5 Promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego.
15.6 Inicjowanie powstawania, przetwarzania lub wprowadzania na rynek produktów i usług, których podstawę stanowią lokalne zasoby, tradycyjne sektory gospodarki lub lokalne dziedzictwo, w tym kulturowe, historyczne lub przyrodnicze, albo podnoszenie jakości takich produktów lub usług – z wyłączeniem działalności rolniczej.
15.6.1 Udział w targach i konkursach produktów lub usług lokalnych.
15.6.2 Promocja produktów lub usług lokalnych.

Dokumentacja konkursowa udostępniona została w siedzibie oraz na stronie internetowej Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” www.tygieldolinybugu.pl (w zakładce konkursy), jak również w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego ul. Kleeberga 20, 15-691 Białystok i na stronie internetowej UMWP www.prow.wrotapodlasia.pl oraz Samorządu Województwa Mazowieckiego, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa i na stronie internetowej www.mazovia.pl.

O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”.

Marta Sofińska

Skip to content