Będą pieniądze na zalesianie – w czerwcu ruszy nabór

kwi 25, 2018 | Archiwum aktualności

Ruszy kolejne działanie finansowane z PROW 2014-2020 – „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów”. Od 1 czerwca do 1 sierpnia 2016 r. ARiMR będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy. Na posadzenie lasu można będzie otrzymać od 5 tys. zł do 7,6  tys. zł na hektar.

Wysokość wsparcia jest uzależniona od m.in. od gatunków posadzonych drzew, nachylenia terenu. Dodatkowe pieniądze przysługują za zabezpieczenie uprawy leśnej przed zwierzyną stosując ogrodzenie (8,82 zł/m2) albo zabezpieczenia trzema palikami (1,132 zł/ha).

Z pomocy powinni skorzystać np. rolnicy gospodarujący na słabych ziemiach. Posadzenie na takich gruntach lasu, spowoduje że przez kolejnych 12 lat będą otrzymywać z ARiMR pomoc finansową.  

Co należy zrobić, aby skorzystać z pomocy ?

 • Sprawdzić w urzędzie gminy, czy na gruntach można będzie posadzić las.
 • Jeżeli nie ma do tego przeciwwskazań należy zwrócić się do nadleśniczego o przygotowanie planu zalesienia.
 • Dysponując takim planem rolnik może przystąpić do sadzenia lasu i ubiegania się w ARiMR o przyznanie wsparcia.

W tegorocznym naborze wprowadzono udogodnienia dla rolników przy uzyskaniu wsparcia na zalesienie.

Zmiany przepisów ułatwiające skorzystanie z działania:

 • możliwość otrzymania pomocy na zalesianie nieużytków
 • zmiana definicji kompleksu leśnego, który teraz może obejmować także elementy krajobrazu i powierzchnie nieuprawnione do płatności wskazane w planie zalesienia takie jak:
  • powierzchnie pod liniami przesyłowymi, których zalesienie nie zostało uzgodnione z właściwymi jednostkami zarządzającymi tymi liniami;
  • śródlądowe wody powierzchniowe oraz stawy na gruntach rolnych;
  • uprawy leśne lub inne istniejące lasy, dla których nie został złożony wniosek o wypłatę pomocy/płatności w ramach PROW 2004-6 oraz PROW 2007-2013;
  • kamieniołomy, żwirownie lub wyrobiska po wykopie piasku, gliny lub torfu;
  • elementy krajobrazu tj.: rowy, nieutwardzone drogi dojazdowe, pasy zadrzewień,  żywopłoty, ściany tarasów, których szerokość przekracza 2 m;
 • w przypadku, gdy gmina na terenie, której są położone grunty przeznaczone do zalesienia lub grunty z sukcesją naturalną nie ma opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, rolnik może dołączyć do wniosku o sporządzenia planu zalesienia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu określającej grunty przeznaczone do zalesienia;
 • możliwości złożenia zmiany do wniosku o przyznanie wsparcia na zalesienie:
  • w wyniku, której nastąpi zwiększenie pomocy lub która wpłynie na spełnienie kryteriów wyboru operacji, najpóźniej 21 dni przed terminem podania do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez Agencję, informacji o kolejności przysługiwania wsparcia na zalesienie (najpóźniej 21 dni przed 1 października),
  • do dnia poprzedzającego dzień, w którym rolnik został powiadomiony przez Agencję o zamiarze przeprowadzenia kontroli na miejscu lub wizyty;
 • zmniejszenia wsparcia na zalesienie, w przypadku gdy rolnik nie wypełni obowiązku poinformowania opinii publicznej, o korzystaniu przez niego z pomocy EFRROW, przez umieszczenie w widocznym miejscu w terminie 30 dni od dnia wykonania zalesienia tablicy informacyjnej – obowiązek dotyczy tylko takiej inwestycji, która przekroczy równowartość 50.000 euro;
 • brak obowiązku posiadania przez rolnika świadectw pochodzenia sadzonek.

Złożone wnioski zostaną poddane kontroli w ramach, której zostaną sprawdzone kryteria wyboru operacji.

Punkty będzie można otrzymać m.in. za zalesienie gruntów:

 • leżących w strefie ekologicznych korytarzy,
 • przylegających do lasu czy do śródlądowych wód powierzchniowych,
 • o nachyleniu powyżej 12 st.

Na podstawie liczby uzyskanych punktów zostanie sporządzona lista rankingowa określająca kolejność przysługiwania pomocy. Zostanie ona podana do publicznej wiadomości przez Prezesa ARiMR 1 października br. na portalu internetowym Agencji.

Żródło: www.arimr.gov.pl

MZ

Skip to content