Modernizacja gospodarstw rolnych

sty 26, 2018 | Aktualności

W terminie od 19 lutego do 20 marca 2018 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” finansowanego z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Wsparcie można otrzymać na inwestycje związane z:

  • racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzaniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększaniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej. Poziom dofinansowania wynosi 50 % poniesionych kosztów kwalifikowanych. Może być wyższe i wynosić 60 % , tylko w przypadku gdy o pomoc       ubiega się młody rolnik lub gdy wniosek o wsparcie składa wspólnie kilku rolników.

Kto może ubiegać się o pomoc?

O pomoc mogą ubiegać się rolnicy, których gospodarstwa mają wielkość ekonomiczna nie mniejszą niż 10 tys. euro i nie większa niż 200 tys. euro. Wyjątek stanowią gospodarstwa osób wspólnie wnioskujących. W takim przypadku wielkość ekonomiczna pojedynczego gospodarstwa może być mniejsza od 10 tys. euro, przy czym suma wielkości ekonomicznej wszystkich gospodarstw musi wynosić co najmniej 15 tys. euro, a po zrealizowaniu inwestycji, wielkość ekonomiczna gospodarstwa każdego z wspólnie wnioskujących rolników osiągnie wartość co najmniej 10 tys. euro.

Gdzie można złożyć wniosek?

Wnioski o przyznanie pomocy będzie można składać w oddziałach regionalnych ARiMR właściwych ze względu na miejsce realizacji inwestycji. Można je również złożyć za pośrednictwem biura powiatowego ARiMR, należącego do takiego OR. Dokumenty aplikacyjne można składać osobiście, przez upoważnioną osobę lub przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej.

Kolejność przysługiwania pomocy

Wszystkie złożone wnioski zostaną poddane ocenie punktowej. Suma uzyskanych punktów będzie decydowała o kolejności przysługiwania pomocy. W terminie 90 dni od dnia zakończenia naboru wniosków zostaną opublikowane listy kolejności przysługiwania pomocy.

Więcej informacji na :http://www.arimr.gov.pl

Waldemar Dzierżkowski

Odsłony : 262
Skip to content