Ogłoszenie o konkursie nr 2/2018 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2018 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2018–2019

sty 4, 2018 | Aktualności

Na podstawie:

 1. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 148)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – ogłasza konkurs nr 2/2018 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2018 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2018–2019.

1. Termin, miejsce, forma i sposób składania wniosków o wybór operacji.

 1. 1.Termin składania wniosków o wybór operacji.

Wnioski o wybór operacji należy składać w terminie od dnia 22 stycznia do dnia 6 lutego 2018 r.

 1. 2.Miejsce składania wniosków o wybór operacji.

Wnioski o wybór operacji należy składać do:

 1. Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie oddział w Warszawie– w przypadku operacji realizowanych na poziomie krajowym w zakresie działań3, 4, 6 oraz 9–13 wskazanych w pkt 2.2 ogłoszenia;
 2. 16 urzędów marszałkowskich poszczególnych województw – w przypadku operacji realizowanych w zakresie dotyczącym województwa w zakresie działań3, 4, 6 oraz 9–13 wskazanych w pkt 2.2 ogłoszenia;
 3. Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie – w przypadku operacji realizowanych na poziomie krajowym w zakresie działania 5wskazanego w pkt 2.2 ogłoszenia;
 4. 16wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego – w przypadku operacji realizowanych w województwie w zakresie działania 5wskazanego w pkt 2.2 ogłoszenia.

Szczegółowe nazwy i adresy jednostek, do których należy składać wnioski o wybór operacji, oraz godziny, w których należy składać te wnioski w tych jednostkach, określa załącznik nr 1 do ogłoszenia.

 1. 3.Forma składania wniosków o wybór operacji.

Wnioski o wybór operacji należy składać wraz z załącznikami w formie pisemnej, tj. papierowej, z załączoną wersją elektroniczną wniosku i załączników, które złożono w wersji papierowej, zapisaną na informatycznym nośniku danych w formacie umożliwiającym edycję tekstu.

 1. 4.Sposób składania wniosków o wybór operacji.

Wnioski o wybór operacji należy składać osobiście albo za pomocą przesyłki rejestrowanej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481). Przesyłką rejestrowaną w rozumieniu tej ustawy jest przesyłka pocztowa przyjęta za pokwitowaniem przyjęcia i doręczana za pokwitowaniem odbioru, opatrzona oznaczeniem adresata i adresem. W przypadku złożenia wniosku o wybór operacji przesyłką rejestrowaną nadaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za dzień złożenia wniosku uznaje się dzień, w którym nadano tę przesyłkę.

2.Obszar i zakres objęty konkursem.

 1. 1.Obszar objęty konkursem.

Konkurs jest przeprowadzany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Do urzędów marszałkowskich i wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego składane są wnioski o wybór operacji obejmujących obszar wyłącznie jednego województwa.

Do Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie i do jego oddziału w Warszawie składane są wnioski o wybór operacji obejmujących obszar co najmniej czterech województw.

 1. 2.Zakres objęty konkursem.

Konkurs dotyczy operacji, których zakres tematyczny mieści się w zakresie jednego z następujących działań określonych w Planie działania KSOW na lata 2014–2020, stanowiącym załącznik nr 8 do ogłoszenia, w ramach których można składać wnioski o wybór operacji:

 1. działanie 3 „Gromadzenie przykładów operacji realizujących poszczególne priorytety Programu”;
 2. działanie 4 „Szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla Lokalnych Grup Działania (LGD), w tym zapewnianie pomocy technicznej w zakresie współpracy międzyterytorialnej i międzynarodowej”;
 3. działanie 5 „Poszukiwanie partnerów KSOW do współpracy w ramach działania „Współpraca”, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 13 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014–2020 oraz ułatwianie tej współpracy”;
 4. działanie 6 „Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju”;
 5. działanie 9 „Wspieranie współpracy w sektorze rolnym i realizacji przez rolników wspólnych inwestycji”;
 6. działanie 10 „Organizacja i udział w targach, wystawach tematycznych na rzecz prezentacji osiągnięć i promocji polskiej wsi w kraju i za granicą”;
 7. działanie 11 „Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych, młodzieży, niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i innych osób wykluczonych społecznie”;
 8. działanie 12 „Identyfikacja, gromadzenie i upowszechnianie dobrych praktyk mających wpływ na rozwój obszarów wiejskich”;
 9. działanie 13 „Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich”.

3.Termin zakończenia realizacji operacji wybranych w ramach konkursu.

Realizacja operacji wybranych w ramach konkursu kończy się w dniu 31 października 2018 r. 

 

4. Limit środków przewidzianych na realizację operacji w ramach konkursu.

Limit środków przewidzianych w ramach konkursu na realizację operacji w 2018 r. został podzielony pomiędzy jednostki, do których należy składać wnioski o wybór operacji, oraz na działania planu działania, w zakresie których należy składać te wnioski. Podział limitu określa załącznik nr 2 do ogłoszenia o konkursie.

W przypadku gdy limit środków określony na działanie nie zostanie wykorzystany w całości, środki niewykorzystane mogą zostać przeznaczone na operacje zgłoszone w ramach innych działań, z tym że środki te nie mogą być przenoszone z ww. w pkt. 2.2 działań 3–9 do działań 10–13.

Załączniki do ogłoszenia o konkursie.

Załącznik nr 1 – nazwy i adresy jednostek, do których należy składać wnioski o wybór operacji, godziny, w których należy składać te wnioski w tych jednostkach, oraz numery telefonów do osób w tych jednostkach, udzielających informacji w sprawie konkursu.

Załącznik nr 2 – limit środków przewidzianych na realizację operacji w ramach konkursu, podzielony pomiędzy jednostki, do których należy składać wnioski o wybór operacji, oraz na działania planu działania, w zakresie których należy składać te wnioski.

Załącznik nr 3 – regulamin konkursu wskazujący warunki, kryteria i tryb wyboru operacji partnerów KSOW wraz z załącznikiem.

Załącznik nr 3a – do regulaminu konkursu, przewodnik po ocenie wniosku.

Załącznik nr 4 – formularz wniosku o wybór operacji wraz z załącznikami i instrukcją jego wypełnienia.

Załącznik nr 4a – do wniosku o wybór operacji

Załącznik nr 4b – do wniosku o wybór operacji

Załącznik nr 4c – do wniosku o wybór operacji.

Załącznik nr 4d – do wniosku o wybór operacji.

Załącznik nr 4e – instrukcja do wniosku o wybór operacji.

Załącznik nr 5 – formularz umowy na realizację operacji wraz z załącznikami.

Załącznik nr 5 – formularz umowy na realizację operacji wraz z załącznikami – wersja zaktualizowana z 8 maja 2018 r.

Załącznik nr 5a – do umowy na realizację operacji.

Załącznik nr 5b – do umowy na realizację operacji.

Załącznik nr 5c – do umowy na realizację operacji.

Załącznik nr 6 – formularz wniosku o refundację kosztów poniesionych przez partnera KSOW na realizację operacji wraz z załącznikami i instrukcją jego wypełnienia.

Załącznik nr 6a – do wniosku o refundację

Załącznik nr 6b – do wniosku o refundację.

Załącznik nr 6c – do wniosku o refundację.

Załącznik nr 7 – Podręcznik kwalifikowalności kosztów pomocy technicznej w ramach PROW 2014-2020.

Załącznik nr 8 – Plan Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Odsłony : 232
Skip to content