Płynność finansowa w gospodarstwie rolnym

sty 2, 2018 | Aktualności

Przez płynność finansową gospodarstwa rolnego czy przedsiębiorstwa rozumie się zdolność do terminowego regulowania bieżących zobowiązań. Terminem tym określa się możliwość spłaty tych zobowiązań (kredytów, pożyczek rodzinnych) w sytuacji, gdyby stało się to nagłą koniecznością.

Ponieważ terminy realizacji przychodów pieniężnych i dokonywania wydatków z reguły nie pokrywają się, utrzymanie płynności finansowej wymaga lokowania nadwyżek pieniądza w okresach, gdy przychody przewyższają wydatki oraz sięgania do tych lokat lub zewnętrznych źródeł finansowania w czasie gdy wydatki przekraczają bieżące przychody pieniężne. Płynność finansowa stanowi podstawowy warunek bieżącego funkcjonowania gospodarstwa. W odniesieniu do rolnictwa spotyka się min. dwa główne wskaźniki pozwalające ocenić płynność finansową. Pierwszy z nich to wskaźnik bieżący. Oblicza się go poprzez podzielenie aktywów bieżących przez pasywa bieżące. Do aktywów bieżących zalicza się : stado obrotowe, zapasy ziemiopłodów, uprawy polowe, zapasy innych surowców i materiałów a także inne aktywa finansowane majątkiem własnym. Natomiast do pasywów bieżących należą: zobowiązania o terminie wymagalności jednego roku, zobowiązania podatkowe i przypadający do spłaty kredyt. Drugi wskaźnik tzw. Szybki; obliczamy go dzieląc aktywa płynne przez pasywa bieżące, gdzie do aktywów płynnych zaliczamy: należności i zaliczki oraz gotówka w kasie i na rachunku bankowym. Obliczanie płynności stanowi i integralną część procedury związanej z ustalaniem zdolności kredyt owej przedsiębiorstwa rolnego przez banki.

Jacek Kuczyński

Odsłony : 486
Skip to content