Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci osób objętych społecznym ubezpieczeniem rolników w pełnym zakresie

gru 6, 2017 | Aktualności

Zarząd Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników zawarł z Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych umowę grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci osób objętych społecznym ubezpieczeniem rolników w pełnym zakresie. Umowa jest finansowane przez KRUS.

Umowa przewiduje grupowe ubezpieczenie NNW wyłącznie dzieci rolników, które nie ukończyły 16 roku życia i pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym z rodzicami lub opiekunami prawnymi, z których przynajmniej jedno podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie.

Potwierdzeniem zawarcia ubezpieczenia jest zaświadczenie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informujące, że rodzic lub opiekun prawny jest objęty ubezpieczeniem społecznym rolników w pełnym zakresie (ubezpieczeniem emerytalno-rentowym oraz ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub był objęty tym ubezpieczeniem w okresie polisowym.

Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci osób objętych społecznym ubezpieczeniem rolników w pełnym zakresie dostępne są na stronach internetowych: www.krus.gov.pl , www.fsusr.gov.pl

Tadeusz Kulik

Żródło: www.krus.gov.pl

Odsłony : 269
Skip to content