Podstawy podatków lokalnych na 2018 r.

gru 6, 2017 | Aktualności

Wysokości podatków lokalnych ustalają rady gmin/miast na podstawie komunikatów GUS.

Prezes GUS na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1892) ogłasza średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2018 w wysokości 52,49 zł za 1 dt. Zatem podatek rolny na rok podatkowy 2018 wynosił będzie równowartość 2,5 dt. żyta czyli 131,23 zł za hektar przeliczeniowy dla gospodarstw o powierzchni powyżej 1 ha UR. Natomiast dla gospodarstw o powierzchni do 1 ha UR wysokość stawki jest podwójna czyli wynosi 262,45 zł.

Oczywiście rady gmin są uprawnione do obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy.

Podatek leśny ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1821) prezes GUS ogłasza średnią cenę sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r., w wysokości 197,06 zł za 1 m3.Podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczoną wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za okres, o którym mowa powyżej.

Podatki od nieruchomości

Na podstawie komunikatu Prezesa GUS z 11 lipca 2017 r. ceny towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2017 r. wzrosły o 1,9% w stosunku do pierwszych sześciu miesięcy roku 2016. Ten wskaźnik cen ma wpływ (zgodnie z art. 20 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych) na corocznie ustalane przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych (aktualnie Minister Rozwoju I Finansów) górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych (tzw. stawki maksymalne). Trzeba pamiętać, że o faktycznej wysokości stawek podatków i opłat lokalnych w danym roku decyduje każda gmina w odpowiedniej uchwale swojej rady, podjętej w roku poprzednim. Co istotne, faktyczne stawki określone przez radę gminy nie mogą być wyższe od tych ustalonych przez Ministra Finansów.

Stawki maksymalne podatków od nieruchomości na 2018 wynoszą:

Od gruntów:

  • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,91 zł od 1 m2 powierzchni,
  • pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,63 zł od 1 ha powierzchni,
  • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,48 zł od 1 m2 powierzchni,

Od budynków lub ich części:

  • mieszkalnych – 0,77 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 23,10 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,80 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  • związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,77 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

Wojciech Lenczewski

Odsłony : 223
Skip to content