Ruszyło działanie „Współpraca”

cze 1, 2017 | Aktualności

Wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 można składać od 30 czerwca 2017 r. do 31 lipca 2017 r. Warunki i tryb przyznawania pomocy, w tym szczegółowe informacje o prawach i obowiązkach beneficjentów w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Współpraca”.

W ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, pomoc jest przyznawana grupie operacyjnej EPI, operację, której przedmiotem jest opracowanie i wdrożenie nowego lub znacznie udoskonalonego produktu, objętego załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, lub nowych lub znacznie udoskonalonych praktyk, procesów, technologii lub metod organizacji lub marketingu dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Formularze wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność wraz z instrukcjami ich wypełniania oraz formularz umowy o przyznaniu pomocy znajdują się na stronie internetowej ARiMR www.arimr.gov.pl w zakładce „Pobierz wniosek”.

Wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 można składać od 30 czerwca 2017 r. do 31 lipca 2017 r.

Wniosek o przyznanie pomocy składa się w Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). W przypadku złożenia wniosku o przyznanie pomocy przesyłką rejestrowaną, w terminie naboru wniosku, określonym w niniejszym ogłoszeniu, który wpłynął do Agencji po upływie 30 dni od dnia upływu tego terminu, wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.

Pomoc przysługuje według kolejności ustalonej przez ARiMR, przy zastosowaniu kryteriów wyboru operacji. O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie kryteriów wyboru operacji określonych w § 12 ust. 2  ww. rozporządzenia.

Informacje na temat działania „Współpraca” udzielane są w Centrali ARiMR i pod numerem bezpłatnej infolinii 800 38 00 84 oraz w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie pod nr telefonu 86 275 89 41.

Ogłaszany nabór jest pierwszym naborem wniosków w zakresie działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na który został przeznaczony limit środków finansowych w wysokości 20 mln Euro.

 

Katarzyna Koc-Karwowska

Źródło:Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Odsłony : 269
Skip to content