Wsparcie na wdrażanie innowacji!

lut 23, 2017 | Aktualności

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 rusza działanie „Współpraca”, które wspiera współpracę pomiędzy rolnikami, przedsiębiorcami oraz naukowcami. Zgodnie z harmonogramem wdrażania PROW 2014–2020 pilotażowy nabór wniosków o przyznanie pomocy powinien zostać uruchomiony w czerwcu 2017 r.

Działanie „Współpraca” ma ułatwić przepływ wiedzy do praktyki, co pozwoli na wprowadzenie nowych innowacyjnych rozwiązań do produkcji rolnej i przetwórstwa produktów rolnych oraz polepszy konkurencyjność sektora rolnego.

Głównym celem działania jest tworzenie i funkcjonowanie grup operacyjnych Europejskich Partnerstw Innowacji (EPI) na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa. Działanie zakłada wsparcie funkcjonowania i realizacji projektów przez te grupy. Jedynie grupa EPI może być beneficjentem działania „Współpraca”.

Grupa EPI powinna składać się z co najmniej dwóch różnych podmiotów spośród:

 • rolników,
 • właścicieli lasów,
 • instytucji naukowych (uczelni, jednostek naukowych, instytutów),
 • przedsiębiorców,
 • doradców
 • innych podmiotów (których członkostwo w grupie będzie niezbędne dla osiągnięcia celu realizowanej przez grupę operacji).

Pomysły, a dalej projekty i operacje mają prowadzić do opracowania i wprowadzenia do praktyki nowych, innowacyjnych rozwiązań, praktyk, procesów, technologii, metod organizacji i marketingu, związanych z produktami rolnymi.

Projekt dotyczyć może na przykład opracowania nowej technologii w zakresie przetwórstwa (owoców i warzyw, mięsa, mleka itp.), nowych sposobów pakowania produktów, które np. zapewnią lepsze warunki ich przechowywania lub też ulepszonych czy też zupełnie nowych urządzeń związanych z produkcją rolną.

Poziom pomocy

 • 100% kwoty wydatków kwalifikowalnych w przypadku kosztów ogólnych i bieżących;
 • 90% kwoty wydatków kwalifikowalnych związanych prowadzeniem prac badawczych, bezpośrednio związanych z wdrożeniem przedmiotu operacji;
 • 50% kwoty wydatków kwalifikowalnych w zakresie kosztów bezpośrednich, takich jak zakupy czy budowa.

Koszty kwalifikowane objęte finansowaniem to:

 • koszty ogólne operacji,
 • koszty bieżące związane z funkcjonowaniem grupy operacyjnej, upowszechnieniem rezultatów operacji zrealizowanej przez grupę operacyjną,
 • koszty badań stosowanych i prac rozwojowych związanych bezpośrednio z przedmiotem operacji, jeżeli będą niezbędne do wdrożenia do praktyki rezultatu operacji,
 • koszty bezpośrednie (w tym inwestycyjne) operacji, związane z realizacją planu biznesowego (operacyjnego) grupy operacyjnej EPI.

Całkowita maksymalna wartość wsparcia związana z kosztami bezpośrednimi operacji i kosztami badań prowadzonych przez grupę operacyjną EPI wynosi 10 000 000 zł,    w tym koszty funkcjonowania grupy mogą stanowić maksymalnie 2 mln zł (max 20% kosztów inwestycyjnych oraz badań). Koszty ogólne mogą stanowić dodatkowo maksymalnie 2 000 000 zł (20% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji).

O wyborze operacji decyduje liczba punktów otrzymana w wyniku oceny operacji według następujących kryteriów wyboru zawartych w rozporządzeniu:

 • skład grupy operacyjnej;
 • zakres realizacji operacji – produkt/proces, produkcja, technologia produkcji/ metoda organizacji produkcji/ metoda marketingu dot. produkcji;
 • czas realizacji operacji;
 • wnioskowana kwota pomocy;
 • potrzeba realizacji operacji – wyniki badań naukowych, analizy;
 • potencjał rynkowy rezultatu operacji – obszar oddziaływania terytorium RP i dalej;
 • przedmiot operacji – istniejące/nieistniejące rozwiązania na terytorium RP lub produkcja podstawowa;
 • opracowanie przedmiotu operacji z wykorzystaniem dostępnych wyników badań lub jedynie prac rozwojowych;
 • rezultaty operacji – środowisko i klimat.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi jak również w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Katarzyna Koc-Karwowska

Odsłony : 263
Skip to content