Rozliczenie podatku dochodowego emeryta lub rencisty KRUS za 2016 roku

lut 2, 2017 | Aktualności

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że w terminie do końca lutego 2017 roku przekaże emerytom i rencistom formularz PIT-40A (roczne obliczenie podatku przez organ rentowy), PIT-11A (informację o dochodach uzyskanych od organu rentowego) lub PIT-11 (informację o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy).

Właściwe jednostki KRUS co miesiąc pobierają zaliczki na podatek dochodowy od wypłacanych emerytur i rent rolniczych, zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2016r, poz. 2032, późn. zm.) – w 2016 r. KRUS potrącała zaliczki na podatek dochodowy w kwocie równej 18% dochodu uzyskanego przez emeryta lub rencistę w danym miesiącu (jeżeli dochód z emerytury lub renty rolniczej uzyskanej w 2016 roku nie przekroczył kwoty 85 528 zł) minus kwota 46,33 zł (miesięczna kwota zmniejszająca zaliczkę na podatek).

KRUS jako organ rentowy, zgodnie z art. 34 ust. 7 ww. ustawy, po upływie każdego roku podatkowego, w terminie do końca lutego sporządza i przekazuje podatnikom uzyskującym dochód z rent i emerytur, rent socjalnych (emerytom/rencistom) stosowny formularz PIT. Dane podatkowe emerytów/rencistów zawarte na formularzach PIT, KRUS przekazuje również do urzędu skarbowego właściwego wg miejsca zamieszkania emeryta/rencisty, a w przypadku osób mieszkających za granicą – do urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

W zdecydowanej większości przypadków KRUS rozliczy podatek dochodowy za emeryta lub rencistę, wystawiając formularz PIT-40A.

Jeżeli emeryt/rencista otrzyma z KRUS PIT-40 i poza emeryturą lub rentą wypłacaną z tego organu rentowego w 2016 r. nie osiągnął innego przychodu, który zgodnie z ustawą podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (dochód z gospodarstwa rolnego nie wchodzi do tego przychodu, ale z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej), to emeryt lub rencista nie ma obowiązku składania w urzędzie skarbowym dodatkowego zeznania podatkowego. Podatek obliczony przez KRUS będzie podatkiem należnym emeryta/rencisty za rok 2016.

Roczne obliczenie podatku dochodowego przez KRUS (otrzymanie formularza podatkowego PIT-40A) nie oznacza, że emeryt/rencista nie może rozliczyć podatku sam w urzędzie skarbowym.

Jeżeli emeryt/rencista stwierdzi, że korzystniejsze dla niego będzie rozliczenie podatku z małżonkiem lub dzieckiem (w przypadku osób samotnych) – sam składa zeznanie podatkowe (formularz PIT-36 lub PIT-37) we właściwym urzędzie skarbowym w terminie do 2 maja 2017 roku.

Zeznania takie składają również emeryci/renciści, którzy:

– chcą skorzystać z ulg podatkowych określonych w ustawie (np. z tytułu wychowywania dzieci, z tytułu poniesienia wydatków na cele rehabilitacyjne, z tytułu dokonania darowizny pieniężnej na rzecz organizacji pożytku publicznego) lub

– chcą wnioskować o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego.

Ponadto informujemy, że KRUS nie rozliczy podatku dochodowego emeryta/rencisty za 2016 r. m.in., gdy:

–  przyznana emerytura/renta była wypłacana tylko przez część 2016 roku,

–  emeryturę lub rentę wypłacała jednostka organizacyjna KRUS, a następnie jednostka organizacyjna ZUS lub odwrotnie,

– realizowano w danym roku podatkowym ulgę podatkową udzieloną przez urząd skarbowy,

– obniżano w danym roku podatkowym wysokość miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy w związku ze złożonym przez emeryta/rencistę oświadczeniem o wspólnym opodatkowaniu dochodów z małżonkiem lub w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci (chyba, że oświadczenie takie emeryt/rencista wycofał w danym roku podatkowym),

– nastąpił zgon emeryta/rencisty w 2016 roku lub w 2017 roku,

– emeryt/rencista posiada świadczenie zawieszone.

Jednocześnie zwracamy uwagę, że podatku dochodowego od osób fizycznych za 2016 r. nie płacą osoby (w tym emeryci/renciści), których roczny przychód podlegający opodatkowaniu nie przekroczył 3 091 zł . Jednak i w tym przypadku zeznanie podatkowe powinno być złożone w urzędzie skarbowym właściwym miejscu zamieszkania podatnika.

                                                                      

Danuta Walesiuk

                                                                       Kierownik Samodzielnego Referatu Wypłat

                                                                       OR KRUS w Białymstoku

Odsłony : 209
Skip to content